6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 4 : Extra

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับเฉพาะบางหลักสูตร ที่ยังมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ
จาก รอบ 1 / 2 / 2.1 / 2.2 / 3 แล้วเท่านั้น

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 ปีการศึกษา 2565

 

การสมัคร และ สอบถามรายละเอียด

โทร.สอบถาม หลักสูตรที่มีจำนวนนักศึกษายังไม่ครบตามแผนรับ

โทร.สอบถาม วิธีการสมัคร/การคัดเลือก เพื่อเป็นนักศึกษารอบ 4

(เนื่องจากแต่ละหลักสูตรมีกระบวนการไม่เหมือนกัน) แยกตาม

ตามสถานที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นๆ ดังนี้

1.1 ตาก 055 515900 ต่อ 300 หรือ 055 511832

1.2 เชียงราย 053 723971-80 ต่อ 1110,1111,1113

1.3 ลำปาง 054 342547 ต่อ 211, 125

1.4 น่าน 054 710259 ต่อ 7253

1.5 พิษณุโลก 055 298437-40 ต่อ 1102

1.6 เชียงใหม่ แบ่งเป็น

      1.6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 053 921444 ต่อ 2601

      1.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053 921444 ต่อ 1236

      1.6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083 5820788

      1.6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  082 7086800

1.7 การติดต่อสามารถดำเนินการได้ใน วันและเวลาราชการ เท่านั้น 


----------------------

 

 

 ผลการคัดเลือก


ประกาศผลการคัดเลือก รอบ 4.1

วันที่ 21 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  กดคลิกที่นี่ 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือก รอบ 4.2

วันที่ 4 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  กดคลิกที่นี่ 


ประกาศผลการคัดเลือก รอบ 4.3

วันที่ 13 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่ 

 

ประกาศผลการคัดเลือก รอบ 4.4

วันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่ 

 

----------------------

 

 พิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/65

 

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

พิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) 1/2565 

แล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์รับชำระเงินสด ดังนี้

3.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

3.2 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ตามกำหนดการของแต่ละรอบย่อย

หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกทุกกรณี

 

 

รอบ 4.1

พิมพ์และชำระเงินวันที่ 22 - 23 พ.ค. 65 
(สิ้นสุดกำหนดการชำระแล้ว)รอบ 4.2

พิมพ์และชำระเงินวันที่ 4 - 7 มิ.ย. 65 

(สิ้นสุดกำหนดการชำระแล้ว)

 

 

 รอบ 4.3

พิมพ์และชำระเงินวันที่ 13 มิ.ย. 65 

(สิ้นสุดกำหนดการชำระแล้ว)

 

รอบ 4.4

รอพิมพ์และชำระเงินวันที่ 22 มิ.ย. 65

(สิ้นสุดกำหนดการชำระแล้ว)

 

----------------------

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม


ผู้ผ่านการคัดเลือกที่คาดว่าจะชำระค่าเทอม หรือได้ชำระเงินค่าเทอมแล้ว ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่ ที่ตนเองสอบผ่าน ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีกำหนดการที่ไม่ตรงกัน


กดคลิกที่นี่ 

 


 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ 064 9617283