โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน | งานรับนักศึกษาใหม่

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน


เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ท่านยื่นเรื่องขอเบิกจ่าย ว่าจะเรียกใช้เอกสารใดบ้าง
โดย มหาวิทยาลัยได้นำเอกสารที่เคยมีการนำไปใช้ให้สามารถดาวน์โหลดเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน
    1.1 กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงินสด ของธนาคาร สามารถใช้ใบนำฝากชำระเงิน เป็นใบเสร็จได้ทันที
    1.2 กรณีชำระเงินผ่าน 7-11 หรือ แอพพลิเคชั่นชำระเงิน ให้นำหลักฐานการชำระเงิน และ ใบนำฝากชำระเงิน ยื่นที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อรับใบเสร็จ

2. เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เพิ่มเติม (เลือกใช้งานตามระดับวุฒิ)
    2.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
    2.2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
    2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
    2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
    2.5 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิศกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2565 

3. ทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
    3.1 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาเรียนดี 
    3.2 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น พ.ศ.2559 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา