โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 5767 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 มาแล้วนั้น
     มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศและให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการการสอบสัมภาษณ์ และให้ปฏิบัติดังนี้
     
     ประกาศรายชื่อ ให้ผู้สมัครเข้า ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่  เพื่อยืนยันตัวตน และดูผลได้ที่ เมนู E08
     ประกาศรายชื่อฯ รอบ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา14.00 น. เป็นต้นไป 
     มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดูผลสอบ ให้สำหรับผู้สมัครเข้าดูได้เท่านั้น ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     "ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ "ท่านยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาผล Portfolio รอบ 1 ในครั้งที่ 2 – 3 อีก โดยไม่ต้องสมัครใหม่ หรือ ชำระเงินค่าสมัครเพิ่ม ให้รอการประกาศรายชื่อครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2) วันที่ 16 พ.ย. 2566"

 1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 20 ตุลาคม  2566
  รายงานตัวเข้าห้องสอบเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัย จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก Portfolio และคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ ทัศนคติ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี
  1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และ
  1.2 เอกสารที่แสดงผลการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ตามประกาศคุณสมบัติคุณวุฒิผู้สมัคร (ประกาศรับสมัครฯหน้า 17 – 31) เช่น ใบรบ.1 หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบเกรด หรือ หนังสือรับรอง หรือ สมุดพก อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น โดยต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม มาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (เอกสารฉบับจริง คือ เอกสารที่ออกโดยสถานศึกษา มีตราประทับ และลงนามโดยผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่เอกสารที่สำเนาจากฉบับจริง) 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด
  1.3 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  1.4 หลักสูตร โครงการร่วม บ.ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้เข้าสอบ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมผู้ปกครอง
  1.5 กรณีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจำเป็นอย่างที่สุด  เช่น ประสบอุบัติเหตุรุนแรง เป็นต้น ให้ผู้สมัครหรือผู้ปกครองแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ ทราบพร้อมแสดงหลักฐาน ก่อนเวลา 09.00 น. ของวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น หากแจ้งภายหลังจากที่กำหนด มหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
  1.6 กรณีป่วยด้วยโรคที่สามารถแพร่ระบาดติดต่อกันได้ ให้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดเบื้องต้นก่อน เช่น การใสหน้ากากอนามัย เป็นต้น และต้องแจ้งให้กรรมการทราบก่อนเข้าสอบ
 2. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครกลุ่ม B ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของหลักสูตรและพื้นที่ ที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  2.1 หลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงใหม่ แบ่งตามกลุ่ม ได้ดังนี้
        กลุ่ม A รายงานตัวสอบที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(โรงยิม) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
        กลุ่ม B แบ่งตาม คณะต้นสังกัดและสถานที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
        2.1.1 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ระบุสถานที่เรียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รายงานตัวสอบที่ โถงอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
        2.1.2 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ระบุสถานที่เรียน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รายงานตัวสอบที่ อาคาร C3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
        2.1.3 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ รายงานตัวสอบที่ โถงอาคารบริหารธุรกิจ 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
        2.1.4 หลักสูตรที่สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบ่งตามรหัสหลักสูตรดังนี้
                 ก) รหัส 301 , 302 รายงานตัวสอบที่ อาคารเทคนิคสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
                 ข) รหัส 303 ถึง 312 รายงานตัวสอบที่ อาคาร 15 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง (หลังวัดเจ็ดยอด)
        2.1.5 ทุกหลักสูตรที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการรายงานตัวสอบที่ อาคาร S1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
  2.2 ทุกหลักสูตรกลุ่ม A และ B ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา ตากสอบสัมภาษณ์ที่ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
  2.3  ทุกหลักสูตรกลุ่ม A และ B ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
  2.4  ทุกหลักสูตรกลุ่ม A และ B ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา ลำปาง สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
  2.5  ทุกหลักสูตรกลุ่ม A และ B ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา น่าน สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน
  2.6  ทุกหลักสูตรกลุ่ม A และ B ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก
  หมายเหตุ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ สนามสอบ สถานที่สอบ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด ซึงยึดตามประกาศฉบับนี้ เท่านั้น กรณีเดินทางไปผิดสนามสอบ หรือไปไม่ทันเวลารายงายตัวเข้าห้องสอบ ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุขอเลื่อนการสอบได้ ทุกกรณี

             อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกของการรับสมัคร คือวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖6 แล้วในประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ ดังนั้นเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เข้าสอบที่ต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นำเอกสารตามข้อ 1.1 ถึง 1.3 ไปแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ และ หากไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในภายหลังไม่ได้

 

หมายเหตุ
1. มหาวิทาลัยขอสงวนสิทธ์ไม่ประกาศผลการคัดเลือก
Portfolio หรือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 ครั้งที่ 1 ในบางหลักสูตรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 ครั้งที่ 1 จะยังคงมีสิทธ์เข้ารับการพิจารณาคะแนน Portfolio ในการประกาศผลครั้งต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา