โลโก้เว็บไซต์ รอบ 3 : Extra | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 3 : Extra


1. การสมัครเรียน 
- มหาวิทยาลัยเปิดเรียนในหลักสูตรอะไรบ้าง/สถานที่จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2567 กดคลิก 
- จบวุฒิอะไรมาเรียนต่ออะไรได้/คุณวุฒฺผู้สมัคร กดคลิก
- มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัคร รอบ 3  แบ่งเป็น 2 ครั้งได้แก่ รอบ 3.1 และ รอบ 3.2 
- รอบ 3 เป็นการรับนักศึกษาใหม่ ในบางหลักสูตรที่ไม่ครบจำนวน จากรอบ 1 - 2 ไม่ได้เปิดรับทุกหลักสูตร
- การสมัครเรียนจะแยกตาม สถานที่(จังหวัด) ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน
- โดย วิธีการสมัคร วิธีการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ของจังหวัดนั้นๆ ซึ่ง แต่ละจังหวัด อาจมีวิธีการสมัคร มีเกณฑ์คัดเลือก ฯลฯ เหมือน หรือ ไม่เหมือนกันก็ได้
- ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะสมัครรอบ 3 ให้ติดต่องานรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่สังกัดตามจังหวัดที่จัดการศึกษา ในหลักสูตรที่ท่านต้องการสมัครเข้าเรียนของจังหวัดนั้นๆ แยกรับได้ดังนี้

1.1 เชียงใหม่ : แยกรับตาม คณะ ต้นสังกัดของหลักสูตรนั้นๆ 
        1.1.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.  053 921444 ต่อ 1120 
        1.1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.  053 921444 ต่อ 1236
        1.1.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 083 5820788
        1.1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 053-921444 ต่อ 2122
        1.1.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  โทร. 082 7086800 

1.2 ตาก : โทร.055 515900 ต่อ 391 : หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ (รออัพเดทลิงค์)

1.3 เชียงราย : โทร.053 723979 ต่อ 1112 , 1113 , 1114  : หรือ ติดตาม Facebook Fanpages งานรับนักศึกษาใหม่ เชียงราย

1.4 ลำปาง : โทร.054 342547 ต่อ 211 , 125  : หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ รอบรับตรง 3 ลำปาง 

1.5 น่าน : โทร.054 710259 ต่อ 7253  : หรือ หรือ ติดตาม Facebook Fanpages งานรับนักศึกษาใหม่ น่าน

1.6 พิษณุโลก : โทร.055 298438-39 ต่อ 1102  : หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ รับนักศึกษาใหม่ พิษณุโลก

หมายเหตุ สามารถโทร.ติดต่อในวันและเวลาปฏิบัติงานปกติ เท่านั้น

 


2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ


 

 


3. ชำระเงินค่าเทอม 1/67


 

 


4. กิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม

 

 


 

เลือกรอบการสมัคร

     

 


งานรับนักศึกษาใหม่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ 062 4868130
(ติดต่อในวันและเวลาปฏิบัติงานปกติ)

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา