โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานรับนักศึกษาใหม่

บุคลากร


บุคลากรกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

 

นายจัตวา บุญตรง

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

Email : jattawa@rmutl.ac.th

 

 

นายนิเวศน์  ศรีวิชัย

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

Email : nivet@rmutl.ac.th 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา