โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับ | งานรับนักศึกษาใหม่

เกี่ยวกับ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดิมคือ วิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา จัดการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรมมากว่า ๕๐ ปี ในเขตภาคเหนือ มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ดังนี้

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี

๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น ๑ ใน ๙ มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย ๖ พื้นที่ กับ ๑ สถาบัน คือ

 • พื้นที่เชียงใหม่
 • พื้นที่น่าน
 • พื้นที่เชียงราย
 • พื้นที่ลำปาง
 • พื้นที่ตาก
 • พื้นที่พิษณุโลก
 • สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง(ปัจจุบันใช่ชื่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)


กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งตามเป้าหมายของสำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน เพื่อให้มีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่หลากหลาย ใช้กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีช่องทางในการรับนักศึกษาใหม่และวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่หลากหลาย
 
กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ ทำหน้าที่ดังนี้

 • ดำเนินการจัดทำแผนรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา
 • ประสานงานด้านแผนการรับเพื่อการรับสมัครรอบโควตากับเขตพื้นที่ทั้ง ๖ เขต
 • ดำเนินงานรับสมัครและงานสอบคัดเลือกรอบรับตรงให้ทุกเขตพื้นที่
 • ประสานงานด้านแผนการรับเพื่อการรับสมัครรอบแอดมิสชั่นกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   


การรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2551 - 2560
 
๑.รอบโควตา

การรับรอบโควตานั้น กำหนดให้ทางกองการศึกษา ของแต่ละเขตพื้นที่ดำเนินงานรับสมัคร จะดำเนินการการสมัคร/การคัดเลือก ตามประกาศของงกองการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ โดยกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลา เดือน กันยายน - ธันวาคม ของทุกปีการศึกษา

๒.รอบรับตรง

การรับสมัครรอบรับตรงกำหนดให้ทุกเขตพื้นที่รับสมัครพร้อมกัน โดยให้กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ดำเนินงานรับสมัครและงานสอบคัดเลือก
โดยกำหนดเวลาเริ่มรับสมัคร วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปีการศึกษา 

๓.รอบแอดมิสชั่น

การรับสมัครรอบแอดมิสชั่นนั้น กำหนดให้ผู้สมัครดำเนินการรับสมัครกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ประสานเรื่องแผนรับประจำปีการศึกษา โดยกำหนดเวลาให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๔.รอบอื่นๆ

การรับรอบอื่นๆนั้น กำหนดให้ทางกองการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ดำเนินงานรับสมัครเพื่อให้ได้นักศึกษาครบตามจำนวนแผนการรับนักศึกษา จะดำเนินการโดยใช่ชื่อเรียกรอบของการสมัคร/วิธีการสมัคร ตามประกาศของงกองการศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ โดยกำหนดเวลาให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน เปิดภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปีการศึกษา

 การรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีการศึกษา 2561 - ปัจจุบัน (ในแต่ละปีการศึกษา นั้น อาจมีการปรับเปลี่ยน จำนวนรอบการสมัคร, เกณฑ์คัดเลือกของแต่ละรอบการสมัคร ตามความเหมาะสม , ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย , และตามรูปแบบ TCAS ของ ทปอ. โดยให้ยึดตามประกาศรับสมัครฯ(เมนูที่ 1) ในแต่ละรอบการสมัคร ของปีการศึกษานั้นๆ )


รอบ ๑ : TCAS 1 Portfplio

สำหรับผู้ที่่กำลังศึกษา ในระดับ ม.3 , ม.6, ปวช. หรือ ปวส. ที่ โดยกำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX และ ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfplio) แสดงความสามารถพิเศษ สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง

รอบ ๒ : TCAS 2 โควตา 

สำหรับผู้ที่่กำลังศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดในระดับ ม.3 , ม.6, ปวช. หรือ ปวส. ที่ โดยกำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง

รอบ ๓ : รับตรง มทร.ล้านนา 

สำหรับผู้ที่่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.3 , ปวช. หรือ ปวส. โดยใช้คะแนนสอบตรง 70% และ Vnet 30% สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง

รอบ ๔ : TCAS 3 รับตรงร่วม

สำหรับผู้ที่่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.6 โดยใช้คะแนน Onet , GAT , PAT และสมัครผ่านวิธีการของ สมาคมที่ประชุมแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://tcas61.cupt.net

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา