โลโก้เว็บไซต์ ระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท) | งานรับนักศึกษาใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา (สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท)


บัณฑิตศึกษา
สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก


 รอบรับตรงบัณฑิตศึกษา : นักศึกษาใหม่ เริ่มเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567
สมัครออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567


 

รายละเอียดเบื่องต้น 

เปิดภาคการศึกษา 1/2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567

 

 

 

 

 รอบพิเศษ : นักศึกษาใหม่ เริ่มเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2567
 

- ยังไม่มีกำหนดการรับสมัคร

 

เปิดภาคการศึกษา 2/2567 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา