6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 2564
สมัครเรียน 1 - 31 ธ.ค. 63

 

       

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

หรือ โทร. 064 9617283

ในวันและเวลาราชการ