6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษาเท่านั้น ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

1.กำหนด GPA  ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ

2.ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 - 31 ธ.ค. 61 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา