- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศผลสอบรอบโควตา

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ)

รอบโควตา ทุกกลุ่ม ทุกประเภท ทุกพื้นที่ ทุกคณะ พร้อมกัน

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่นี่

และ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559

วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2558

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
โควตาโครงการฯเด็กดีมีที่เรียน คลิก!!

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์ โควตาฯเด็กดีมีที่เรียน [ 22 พ.ย. 2556 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อมีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)และะรายละเอียดกำหนดการที่ต้องปฏิบัติแนบท้าย โควตาฯเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจค้าปลีก (4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่นที่ 2 รอบโควตา [ 20 พ.ย. 2556 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)หลักสูตร บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจค้าปลีก (4ปี) สมทบ *โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่นที่ 2 รอบโควตา
ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2557 [ 19 พ.ย. 2556 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศกึษา 2557 ระดับ ปริญญาตรี(4ปี,5ปี),ปริืญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน),ปวส.และ ปวช.
มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาฯเด็กดีมีที่เรียน [ 12 พ.ย. 2556 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการที่ต้องปฏิบัติแนบท้าย โควตาฯเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2557
ประกาศเรื่องการรับนักศึกษาใหม่ [ 2 พ.ย. 2556 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศเรื่องกระบวนการรับนักศึกษาใหม่
ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2557
มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาพิเศษ สอศ. กลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด
เรียนฟรี!! โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 4ปี
ภาคพายัพ เชียงใหม่ รับสมัครรอบโควตา ปีการศึกษา 2557
รับสมัคร รอบ 2 เรียนฟรี!! โครงการร่วมบริษัทมิชลินฯ หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
เรียนฟรี!! โครงการร่วมบริษัทมิชลินฯ หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
มทร.ล้านนา รับสมัครนศ.ใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556
เรียนฟรี!! จบแล้วมีงานทำทันที!! โครงการร่วมบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลักสูตร บธ.บ.การตลาด 4ปี
มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนศ.ใหม่ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2556
ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2556