- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก

รอบ 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ต.ค. 60

(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ)

 

รอบ 2 โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 17 จว.

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ม.ค. 61

(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ)


รอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา 

ระดับ ม.3 ปวช. และ ปวส.

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. 61

(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ)


รอบ 4 รับตรงร่วม

(พร้อมกันทั่วประเทศ)

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา ระดับ ม.6 ที่มีคะแนนสอบ GAT/PAT

เปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 13 พ.ค. 61

(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -