โลโก้เว็บไซต์ รอบ Pre-Entrance | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ Pre-Entrance


รอบ Pre-Entrance RMUTL 2566
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา