รายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS
รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก)
รายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS มาจาก
1.ลงทะเบียน ENTRANCE ท่านเลือกวุฒิการศึกษาเดิม = ม.6
2.สอบผ่าน(ผ่านการคัดเลือก)ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วม TCAS
3.ข้อมูลที่แสดงเฉพาะของ รอบ Pre เท่านั้น


ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ทุกราย ให้ดำเนินการ Clearing House MYTCAS วันที่ 7-8 ก.พ.66 ก่อน
แล้วจึงค่อยชำระค่าเทอม 1/66 ในวันที่ 13 - 15 ก.พ. 66
ไม่ ClearingHouse เลือกสาขาที่ตนสอบผ่าน จะไม่สามารรถพิมพ์ใบชำระเงินนค่าเทอมได้
และ ไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์ ทุกกรณี และ จะเรียกร้องสิทธิ์ใดใดภายหลังไม่ได้
ข้อมูล | ผลการ ClearingHouse-MYTCAS | จะอัพเดทภายหลังสิ้นสุดกำหนดการ Clearing House แล้ว เพื่อให้ทราบ

new***** รายชื่อที่ประกาศนี้เรียงตามเลขที่นั่งสอบ *****
                             -

เลขที่นั่งสอบ
รหัสหลักสูตรที่สอบติด
ชื่อ
สกุล
วุฒิเดิม(ที่กรอกในใบสมัคร)
หมายเหตุ
ผลการClearingHouse

***** รายชื่อที่ประกาศนี้เรียงตามเลขที่นั่งสอบ *****

newงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.062 4868130 ในวันและเวลาทำการปกติ