สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2566

สรุปจำนวนผู้สมัคร รอบ Pre-Entrance

หมายเหตุ ::
1.แผนรับที่ระบุจำนวนในตาราง เป็นจำนวนรับนักศึกษารวมทุกรอบแล้ว
2.จำนวนผู้สมัครนับจากผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
3.กรณีมีการกดยกเลิกสมัครหลังชำระเงินค่าสมัคร จะทำให้ยอดผู้สมัครลดลง
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
กลุ่มเรียน
สถานที่เรียน
แผนรับ
วุฒิการศึกษาเดิม
รวม
ปวช.
ม.6
ปวส.
ป.ตรี
1
120
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (มีใบรับรองการทำงาน) 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
4
5
9
0
18
2
122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
15
1
7
3
0
11
3
123
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกการแพทย์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
5
15
19
0
39
4
124
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ต่อเนื่อง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
40
0
0
31
0
31
5
125
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
0
0
0
0
0
6
153
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
60
1
2
5
0
8
7
154
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
0
3
0
3
8
156
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
60
3
3
4
0
10
9
157
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
1
0
0
1
10
158
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
1
0
0
0
1
11
161
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
5
2
0
7
12
163
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
30
4
8
0
0
12
13
173
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
15
0
0
0
0
0
14
202
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
1
15
10
0
26
15
204
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ภาคพิเศษ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
0
11
0
0
11
16
232
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
4
11
0
0
15
17
233
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
90
2
7
23
0
32
18
254
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
60
2
3
9
0
14
19
256
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
1
0
1
0
2
20
257
บธ.บ.การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
45
0
4
1
0
5
21
261
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
30
2
7
4
0
13
22
262
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
5
1
0
6
23
263
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
60
0
4
48
0
52
24
268
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
9
0
0
9
25
269
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
3
0
3
26
272
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
0
1
0
0
1
27
275
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
1
1
0
0
2
28
276
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
20
0
1
0
0
1
29
281
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
0
7
24
0
31
30
282
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
11
0
0
11
31
298
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
0
1
0
0
1
32
299
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.กลุ่มเซ็นทรัลฯ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
0
12
0
0
12
33
308
ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
1
14
0
0
15
34
331
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
1
5
0
0
6
35
431
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
30
0
6
5
0
11
36
470
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
0
0
0
0
0
37
471
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
0
3
0
0
3
38
472
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
20
0
0
0
0
0
39
475
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
40
0
2
5
0
7
40
482
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
1
18
0
19
41
487
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
12
0
0
12
42
701
วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร (4ปี) 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
4
2
0
0
6
43
809
ปวส.ช่างกลโรงงาน 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
5
0
0
0
5
44
832
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
1
3
0
0
4
45
833
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
1
0
0
1
46
834
ปวส.ช่างยนต์ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
2
0
0
2
47
836
ปวส.ช่างโลหะ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
15
0
0
0
0
0
48
837
ปวส.ช่างกลโรงงาน 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
40
0
8
0
0
8
49
838
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
3
5
0
0
8
50
841
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
2
9
0
0
11
51
843
ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
7
0
0
7
52
851
ปวส.ไฟฟ้า 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
30
1
0
0
0
1
53
861
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
4
9
0
0
13
54
862
ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
1
0
0
1
55
864
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
0
0
0
56
865
ปวส.พืชศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
0
0
0
57
871
ปวส.สัตวศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
0
0
0
0
58
872
ปวส.สัตวศาสตร์ ภาคพิเศษ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
0
0
0
0
59
873
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
0
0
0
0
60
874
ปวส.พืชศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
1
0
0
1
61
875
ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
9
2
0
11
62
881
ปวส.ช่างยนต์ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
1
0
0
0
1
63
882
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
1
3
0
0
4
64
883
ปวส.การตลาด 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
0
0
0
0
65
884
ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
1
9
0
0
10
66
885
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
3
3
0
0
6
67
886
ปวส.สัตวศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
0
5
0
0
5
68
887
ปวส.พืชศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
7
0
0
7
69
888
ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
1
7
0
0
8
70
889
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
2
0
0
2
รวมทั้งหมด
2090
61
292
230
0
583