โลโก้เว็บไซต์ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 2566 | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 2566


รอบ 1 : TCAS 1 โควตา และ Portfolio 2566
กรุณาอ่านประกาศรับสมัครฯ เมนูที่ 1 ก่อนสมัคร และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทราบรายละเอียดในประกาศ หากดำเนินการผิดจะอ้างว่าไม่ทราบ ไม่ได้ 


 


    

 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา