สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2566

สรุปจำนวนผู้สมัคร รอบ TCAS 1- 2566

หมายเหตุ ::
1.จำนวนผู้สมัครนับจากผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วเท่านั้น
2.กรณีมีการกดยกเลิกสมัครหลังชำระเงินค่าสมัคร จะทำให้ยอดผู้สมัครลดลง
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
กลุ่มเรียน
สถานที่เรียน
กลุ่มการสมัคร
A-นักกีฬา
A-ศิลปวัฒนธรรม
A-ผู้นำนักศึกษา
B-ทั่วไป
รวมทั้งหมด
แผนรับ
จำนวนสมัคร
แผนรับ
จำนวนสมัคร
แผนรับ
จำนวนสมัคร
แผนรับ
จำนวนสมัคร
แผนรับ
จำนวนสมัคร
1
101
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
2
0
0
1
1
60
152
62
155
2
102
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
0
30
0
32
0
3
103
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
1
0
0
1
1
30
17
32
19
4
104
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
8
0
0
1
4
60
321
62
333
5
106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
4
0
0
1
2
90
259
92
265
6
107
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
1
0
0
1
0
30
24
32
25
7
108
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
0
30
1
32
1
8
109
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
8
0
0
1
3
60
374
62
385
9
110
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
2
0
0
1
0
30
18
32
20
10
111
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
1
0
0
1
0
60
98
62
99
11
112
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
1
0
0
1
0
60
43
62
44
12
113
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
2
60
66
62
68
13
114
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
0
30
12
32
12
14
116
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
2
30
16
32
18
15
117
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
0
30
17
32
17
16
119
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
0
15
4
17
4
17
120
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (มีใบรับรองการทำงาน) 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
0
0
0
0
0
0
30
3
30
3
18
121
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
0
0
0
0
0
0
30
1
30
1
19
122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
0
15
6
17
6
20
123
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกการแพทย์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
0
0
0
0
0
0
30
13
30
13
21
124
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ต่อเนื่อง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
0
0
0
0
0
0
40
8
40
8
22
125
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
0
0
0
0
0
0
30
41
30
41
23
131
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
60
52
60
52
24
132
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
60
117
60
117
25
133
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
60
37
60
37
26
134
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
50
23
50
23
27
135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
60
75
60
75
28
136
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
60
39
60
39
29
137
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
30
34
30
34
30
138
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
30
24
30
24
31
151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
60
56
60
56
32
153
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
60
8
60
8
33
154
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
30
8
30
8
34
155
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
50
88
50
88
35
156
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
60
6
60
6
36
157
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
30
11
30
11
37
161
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
0
0
0
0
0
0
20
3
20
3
38
162
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
0
0
0
0
0
0
40
22
40
22
39
163
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
0
0
0
0
0
0
30
5
30
5
40
164
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
0
0
0
0
0
0
20
6
20
6
41
171
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
0
0
0
0
0
0
15
3
15
3
42
172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
0
0
0
0
0
0
30
13
30
13
43
181
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
0
0
0
0
0
0
30
22
30
22
44
182
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
0
0
0
0
0
0
30
35
30
35
45
183
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
0
0
0
0
0
0
30
19
30
19
46
190
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
0
0
0
0
0
0
15
21
15
21
47
191
วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการผลิต ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ ต่อเนื่อง มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
20
0
20
0
48
192
วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการผลิต ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ ต่อเนื่อง มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
20
0
20
0
49
193
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
30
0
30
0
50
194
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
25
0
25
0
51
195
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ *โครงการร่วมสถานประกอบการ เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
0
0
0
0
0
0
10
0
10
0
52
196
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ *โครงการร่วมสถานประกอบการ เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
0
0
0
0
0
0
10
0
10
0
53
197
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
200
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
1
1
0
1
0
90
48
93
49
55
201
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
4
2
0
2
2
120
187
126
193
56
202
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
5
0
5
0
60
2
75
2
57
203
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
1
2
2
90
144
96
147
58
204
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ภาคพิเศษ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
5
0
5
0
30
1
45
1
59
205
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
2
2
120
235
122
237
60
207
International Business Management 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
0
30
23
36
23
61
210
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
1
2
1
2
1
90
50
96
53
62
211
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
1
90
55
96
56
63
213
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
0
30
31
36
31
64
214
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
0
30
1
36
1
65
219
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
0
60
13
66
13
66
231
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
4
0
4
0
4
0
60
40
72
40
67
232
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
10
0
10
0
10
0
60
36
90
36
68
233
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
6
0
6
0
6
2
90
46
108
48
69
236
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา ตาก
5
0
5
0
5
0
30
7
45
7
70
238
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
5
0
5
0
5
0
20
4
35
4
71
251
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
2
0
2
0
2
0
30
9
36
9
72
254
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
2
0
2
0
2
1
60
34
66
35
73
255
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
2
0
2
0
2
0
20
7
26
7
74
256
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
2
0
2
0
2
0
30
9
36
9
75
261
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
30
6
45
6
76
263
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
10
0
10
0
10
0
60
5
90
5
77
268
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
20
0
35
0
78
271
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
0
0
0
0
30
15
35
15
79
272
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
0
0
0
0
30
12
35
12
80
273
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
0
0
0
0
60
27
65
27
81
275
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา น่าน
5
0
0
0
0
0
20
5
25
5
82
276
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
10
0
0
0
0
0
20
3
30
3
83
281
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
14
0
13
0
3
0
30
3
60
3
84
282
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
9
0
9
0
2
0
20
1
40
1
85
295
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ 4ปี มทร.ล้านนา ตาก
10
0
10
0
10
0
30
4
60
4
86
299
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.กลุ่มเซ็นทรัลฯ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
30
5
30
5
87
301
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
60
103
60
103
88
302
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
30
45
30
45
89
303
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
2
90
59
96
61
90
304
ศป.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
0
30
11
36
11
91
305
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
30
75
30
75
92
308
ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
0
30
1
36
1
93
309
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
2
0
2
0
30
17
36
17
94
311
ศป.บ.ออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
2
0
2
0
30
15
34
15
95
312
ศป.บ.สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
1
2
1
2
0
30
15
36
17
96
331
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4ปี มทร.ล้านนา ตาก
2
0
2
0
2
0
30
17
36
17
97
431
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
5
0
5
0
5
0
30
33
45
33
98
432
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
5
0
5
0
5
0
30
27
45
27
99
460
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
30
11
45
11
100
461
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
30
9
45
9
101
466
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
40
18
55
18
102
467
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
30
10
45
10
103
470
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
5
0
5
0
30
6
45
6
104
471
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
5
0
5
0
30
5
45
5
105
472
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
5
0
5
0
20
1
35
1
106
475
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
5
0
5
0
40
4
55
4
107
477
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
5
0
5
0
5
0
30
13
45
13
108
480
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
30
21
45
21
109
481
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
20
9
35
9
110
482
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
20
6
35
6
111
483
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
20
14
35
14
112
484
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
1
5
0
5
0
30
43
45
44
113
485
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
30
10
45
10
114
487
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
20
2
35
2
115
601
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
116
602
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
117
603
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
1
5
1
118
604
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
119
605
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
120
606
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
121
607
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
122
608
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
123
609
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ข.) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
124
610
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แผน ข.) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
125
620
ศป.ม.การออกแบบสร้างสรรค์ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
10
0
10
0
126
631
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
127
632
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
128
633
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
129
634
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
130
661
วท.ม.พืชศาสตร์ (แผน ก. แบบ ก.1 และ ก.2) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
10
0
25
0
131
662
วท.ม.พืชศาสตร์ ภาคพิเศษ (แผน ข.) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
10
0
25
0
132
663
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก. แบบ ก.2) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
5
0
20
0
133
664
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร ภาคพิเศษ (แผน ข.) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
5
0
20
0
134
665
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก. แบบ ก.1) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
0
5
0
20
0
135
691
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 1.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
136
692
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 1.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
137
693
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 2.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
138
694
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 2.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
139
695
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 1.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
140
696
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 1.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
141
697
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 2.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
142
698
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 2.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
143
702
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
1
1
1
1
1
1
30
23
33
26
144
801
ปวส.ไฟฟ้า 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
2
0
0
1
1
30
62
32
65
145
803
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
0
30
8
32
8
146
806
ปวส.ช่างยนต์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
1
30
12
32
13
147
809
ปวส.ช่างกลโรงงาน 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
1
3
30
12
32
15
148
831
ปวส.ไฟฟ้า 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
60
54
60
54
149
835
ปวส.ช่างก่อสร้าง 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
60
45
60
45
150
839
ปวส.ไฟฟ้า ภาคพิเศษ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
30
0
30
0
151
840
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
0
0
0
0
0
0
30
0
30
0
152
841
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
4
0
4
0
4
0
30
11
42
11
153
852
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
20
5
20
5
154
853
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
30
2
30
2
155
854
ปวส.ช่างโยธา 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
0
0
0
0
0
0
30
15
30
15
156
855
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
2
0
2
0
2
0
20
2
26
2
157
861
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
5
0
5
1
20
2
35
3
158
863
ปวส.การตลาด 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
2
0
2
0
2
0
20
2
26
2
159
875
ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
5
0
5
0
5
0
20
0
35
0
160
884
ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
9
0
9
0
2
0
20
1
40
1
161
887
ปวส.พืชศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
20
4
35
4
162
888
ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
5
0
5
0
5
0
20
1
35
1
รวมทั้งหมด
334
39
284
4
283
35
5170
4151
6071
4229