โลโก้เว็บไซต์ รอบ 4 : Extra | งานรับนักศึกษาใหม่

รอบ 4 : Extra


รอบ 4 : Extra

1. การสมัครเรียน 
- มหาวิทยาลัยเปิดเรียนในหลักสูตรอะไรบ้าง/สถานที่จัดการเรียนการสอน กดคลิก 
- จบวุฒิอะไรมาเรียนต่ออะไรได้/คุณวุฒฺผู้สมัคร กดคลิก
- มหาวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัคร รอบ 4  แบ่งเป็น 2 ครั้งได้แก่ รอบ 4.1 และ รอบ 4.2 
- การสมัครเรียนจะแยกตาม สถานที่(จังหวัด) ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน
- โดย วิธีการสมัคร วิธีการคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ของจังหวัดนั้นๆ ซึ่ง แต่ละจังหวัด อาจมีวิธีการสมัคร มีเกณฑ์คัดเลือก ฯลฯ เหมือน หรือ ไม่เหมือนกันก็ได้
- ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะสมัครรอบ 4 ให้ติดต่องานรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ที่สังกัดตามจังหวัดที่ท่านประสงค์จะเข้าเรียน ดังนี้

1.1 เชียงใหม่ : แยกตาม คณะ ต้นสังกัดของหลักสูตรนั้นๆ 
        1.1.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 1120
        1.1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.053 921444 ต่อ 1236
        1.1.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.083 5820788
        1.1.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  โทร.082 7086800

1.2 ตาก : โทร.055 515900 ต่อ 391 : หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ 

1.3 เชียงราย : โทร.053 723979 ต่อ 1112 , 1113 , 1114  : หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ (รออัพเดทลิงค์)

1.4 ลำปาง : โทร.054 342547 ต่อ 211 , 125  : หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ 

1.5 น่าน : โทร.054 710259 ต่อ 7253  : หรือ หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ (รออัพเดทลิงค์)

1.6 พิษณุโลก : โทร.055 298438-39 ต่อ 1102  : หรือ กดคลิกเข้าเว็บไซต์ 

หมายเหตุ สามารถโทร.ติดต่อในวันและเวลาปฏิบัติงานปกติ เท่านั้น

 


2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ


3. ชำระเงินค่าเทอม 1/66


4. กิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม

 

 


งานรับนักศึกษาใหม่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ 062 4868130
(ติดต่อในวันและเวลาปฏิบัติงานปกติ)

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา