สมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (4-5 ปี)โควตาภาคเหนือ 17จังหวัด
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.กำหนดการสอบ
 2.จำนวนรับ
 3.คุณวุฒิการศึกษา
 4.คุณสมบัติผู้สมัคร
 5.อัตราค่าธรรมเนียม
 6.ตารางสอบ
 7.รายละเอียดวิชาสอบ
 8.เวลาเรียนภาคสมทบ
 9.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 10.ขั้นตอนการสมัครทาง internet
 11.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
 12.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 13.กรอกใบสมัคร
 14.ค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
 15.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 16.สถิติจำนวนผู้สมัครย้อนหลัง
 17.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 18.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 19.ดาวน์โหลดระเบียบการ
 20.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 21.Webboard กระดานสนทนา
 22.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 23.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0019289]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ รอบโควตา ปีการศึกษา 2557

ประกาศ 1

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าบำรุงการศึกษา 1/57ให้กดคลิกที่นี่

2.ประกาศผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)ให้กดคลิกที่นี่

3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระดานสนทนา หรือโทร.053 921444 ต่อ 1232

new

 

----------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

ผู้ชำระค่าสมัครเฉพาะที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. -

ให้ติดต่อกลับงานรับนศ.ใหม่

โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ

----------------------------------------------------------------------

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557

รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
ให้เลือกช่องทางการสมัคร
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามความสะดวกของผู้สมัคร
   
1.การสมัครทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ต้องการสมัครกลุ่มเรียนดี)
   1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์กดคลิก
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ
ธนาณัติฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร)
1 – 25 กันยายน 2556
ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2.การสมัครทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับผู้ต้องการสมัครกลุ่มเรียนดี)
   2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินกดคลิก
นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
       - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
       - บมจ.ธนาคารทหารไทย
       - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
       - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
1 – 30 กันยายน 2556
ธนาคารฯ ที่ระบุ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

   2.2 กรอกใบสมัครโดยภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร
มาแล้วอย่างน้อย 4 วัน
จึงจะเข้าไป กรอกใบสมัครได้
และปิดรับการกรอกใบสมัคร วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น.
หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี

หลังวันชำระเงิน 3 วัน
ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556
เวลา 16.00 น.
3.การสมัครด้วยตนเอง  
อาคารเรียนรวม
   3.1 กลุ่มนักกีฬา และ กลุ่มความสามารถพิเศษ
6 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
   3.2 กลุ่มเรียนดี
7 ตุลาคม 2556
เวลา 09.00 น. - 15.30 น.

4.สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มเรียนดี)
23 ตุลาคม 2556

ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ
5.ประกาศผลสอบข้อเขียน (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกกลุ่ม)
1 พฤศจิกายน 2556
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

อาคารเรียนรวม
และ Internetคลิก
6.สอบสัมภาษณ์ (สำหรับผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกลุ่ม)
     6.1 ระดับปริญญาตรี และระดับปวส.
10 พฤศจิกายน 2556
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
สาขาวิชาที่สมัครคลิก
     6.2 ระดับปวช. 
     (ผู้เข้าสอบต้องสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง
ที่มทร.ล้านนา(อ. ดอยสะเก็ด) )
10 พฤศจิกายน 2556
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ ทุกกลุ่ม)
19 พฤศจิกายน 2556
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
อาคารเรียนรวม
และ Internet
คลิก
8.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม1/57)  

   8.1 ระดับปริญญาตรี และระดับ ปวส.

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2556

2 – 8 ธันวาคม 2556
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ทุกสาขา ทั่วประเทศ

   8.2 ระดับ ปวช.

ตารางค่าใช้จ่าย ตามที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์

6 ธันวาคม 2556
เวลา 09.00 – 15.30 น.
อาคารเรียนรวม

 

แผนกรับนักศึกษาใหม่ ภาคพายัพ เชียงใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234