โควตาภาคเหนือ 17จังหวัด ปวส. และ ปริญญาตรี
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.กำหนดการสอบสอบคัดเลือก
 3.หลักสูตร/จำนวนรับ/คุณวุฒิผู้สมัคร
 4.คุณสมบัติผู้สมัคร
 5.เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
 6.ตารางสอบ
 7.รายละเอียดวิชาสอบ
 8.เวลาเรียนภาคสมทบ
 9.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 10.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 11.ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
 12.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 13.กรอกใบสมัคร
 14.ค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
 15.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 16.สถิติจำนวนผู้สมัครย้อนหลัง
 17.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 18.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 19.ดาวน์โหลดระเบียบการ
 20.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 21.Webboard กระดานสนทนา
 22.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 23.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0240775]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด
เฉพาะ ระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

1)ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 14.00 น. กดคลิกที่นี่

2)อัตราค่าบำรุงการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านสัมภาษณ์กดคลิกที่นี่

3)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2558
เริ่มดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กดคลิกที่นี่

4)ดาวน์โหลด กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน / อบรมจริยธรรม / รายงานตัว และกำหนดการอื่นๆ
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่

5)ขณะนี้เสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครในรอบโควตาแล้ว
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครในรอบรับตรง ปีการศึกษา 2558
เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ให้กดคลิกที่นี่

6).สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระดานสนทนา
หรือ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 3

new

new

 

----------------------------------------------------------------------

ประกาศ 4

ผู้ชำระค่าสมัครเฉพาะที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. -

ให้ติดต่อกลับงานรับนศ.ใหม่

โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ

----------------------------------------------------------------------

ประกาศ 5

ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบ(สั่งพิมพ์ขนาดกระดาษA4)
***กดคลิกที่นี่ เพื่อค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครออนไลน์จะได้เลขที่นั่งสอบทันที หากไม่ได้ต้องแจ้ง
งานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ
ก่อนวันปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ 18 ธ.ค. 2557
และต้องพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบเพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบ ในวันสอบข้อเขียน และ วันสอบสัมภาษณ์

new

----------------------------------------------------------------------

กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
เลือกช่องทางการสมัคร
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามความสะดวกของผู้สมัคร
   
1.การสมัครทางไปรษณีย์ (กลุ่มเรียนดีเท่านั้น)
   1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ กดคลิก
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ
ธนาณัติฉบับจริง, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร)
3 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2557
ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2.การสมัครออนไลน์ (กลุ่มเรียนดีเท่านั้น)
   2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิก
นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
       - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
       - บมจ.ธนาคารทหารไทย
       - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
       - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
3 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2557
ธนาคารฯ ที่ระบุ
ทุกสาขาทั่วประเทศ

   2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร
มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
จึงจะเข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ได้
และปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น.
หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี

หลังวันชำระเงิน 3 วัน
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
เวลา 16.00 น.
3.การสมัครด้วยตนเอง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   3.1 กลุ่มเรียนดี
20 - 21  ธันวาคม 2557
เวลา 09.00 น. - 15.30 น.
เท่านั้น

   3.2 กลุ่มนักกีฬา และ กลุ่มกิจกรรม


11 มกราคม 2558
เวลา 09.00 น.
- 13.00 น. เท่านั้น

4.สอบข้อเขียน กลุ่มเรียนดี

(กลุ่มนักกีฬา และ กลุ่มกิจกรรม ไม่ต้องสอบข้อเขียน มีแต่สอบสัมภาษณ์)

11 มกราคม 2558
ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ
5.ประกาศผลสอบข้อเขียน
20 มกราคม 2558
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

อาคารเรียนรวม
และ Internet กดคลิก
6.สอบสัมภาษณ์
     (กลุ่มเรียนดี, กลุ่มนักกีฬา และกลุ่มกิจกรรม)

1 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
สาขาวิชาที่สมัคร กดคลิก
7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
10 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
อาคารเรียนรวม
และ Internet
กดคลิก

8.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม1/58)

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่นี่)

11 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
ธ.กสิกรไทย
ทุกสาขา ทั่วประเทศ

 

แผนกรับนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234