คุณสมบัติของผู้สมัคร และ เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2562
new

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ และ
  1.2 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษา ในระดับวุฒิการศึกษา และ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังต่อไปนี้
      1.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
      1.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
      1.2.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4ปี หรือ 5ปี) : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
      1.2.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) : ต้องกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 หรือ 3 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่าที่ ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
      1.2.5 ในกรณีผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงที่ระบุในข้อ 1.2.1 ถึง 1.2.4 จะต้องได้รับรางวัลความสามารถพิเศษระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น รางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยรางวัลที่ได้รับต้องได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
  1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
  1.4 กรณีผู้ที่เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษของคณะแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร กรอกใบสมัคร เข้าสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการตามกำหนดการที่ระบุใน กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด


แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษตามข้อ 1.1 และ เอกสารแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 1.2 และ เอกสารแสดงคุณวุฒิข้องผู้สมัคร ตามข้อ 2 (เอกสาร 1.2 และ 2 อาจเป็นเอกสารฉบับเดียวกันได้) ผู้สมัครต้องนำมาแสดงให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบใน วันสอบสัมภาษณ์***

2. เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
  2.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องมีคุณสมบัติ และ คุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
  2.2 กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นนักศึกษาโควตาของมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศและหลักเกณฑ์ของคณะ หรือ พื้นที่ เท่านั้น
  2.3 ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
  2.4 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
  2.5 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของ มหาวิทยาลัยฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  2.6 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคเรียน หรือไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามาแสดงในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  2.7 หากทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หรือตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยฯจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมด ทุกกรณี
  2.8 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องปฏิบัติตามกำหนดการต่างๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด อย่างเคร่งครัด


***หลักฐานแสดงคุณวุฒิ-คุณสมบัติ ให้นำมาแสดงใน วันสอบสัมภาษณ์***

หมายเหตุ ไม่นำเอกสารแสดง คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ มา / คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่นำมา ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ / มาสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์