คุณสมบัติของผู้สมัคร และ เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2564
new

ดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและด้านผู้นำนักศึกษา
  1.1 ต้องมีแฟ้มสะสมผลงานแสดงความสามารถพิเศษ ด้านนักกีฬา และ/หรือ ด้านผู้นำนักศึกษา รูปแบบ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : ไม่จำกัดจำนวนหน้า และ วิธีการจัดทำ และ ต้องนำมา แสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (กรรมการจะคืน Portfolio หลังการสอบทันที)
  1.2 กรณีสมัครคัดเลือก ด้านนักกีฬา ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ (แสดงหลักฐานใน Portfolio)
    1.2.1 เป็นตัวแทนทีมชาติ หรือ ตัวแทนเยาวชนทีมชาติ หรือ
    1.2.2 เข้าร่วมแข่งขันการกีฬาแห่งชาติ หรือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในระดับภาค
    1.2.3 เข้าร่วมแข่งขันในระดับสโมสร หรือ ในระดับอื่นที่ปรากฏผลงานชัดเจน
  1.3 กรณีสมัครคัดเลือก ด้านผู้นำนักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้ (แสดงหลักฐานใน Portfolio)
    1.3.1 เคยทำหน้าที่ประธานนักเรียน/นักศึกษา และมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ
    1.3.2 เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำ หรือ กรรมการบริหารองค์กรนักศึกษา หรือ กรรมการสโมสร นักศึกษา โดยต้องปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
  1.4 ต้องเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ที่ กำลังศึกษา ในระดับวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
    1.4.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร และ คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    1.4.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี :
      1.4.2.1 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ
      1.4.2.2 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร และคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) จาก 2 ภาคเรียน หรือ 3 ภาคเรียน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  1.5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) แยกตามคณะดังนี้
    1.5.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.5.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
    1.5.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
    1.5.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
    1.5.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ไม่ต่ำกว่า 2.00
  * ในกรณีผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงที่ระบุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
  1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  1.8 ผู้สมัครกลุ่มนักกีฬาและกิจกรรม ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
  1.9 ผู้ที่จะสมัครในกลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและผู้นำนักศึกษา ต้องสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น (พร้อมแสดง Portfolio)
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป
  2.1 มีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio แสดงความสามารถพิเศษทั่วไป (ยกเว้นกรณีความสามารถด้านนักกีฬาและผู้นำนักศึกษาให้สมัครในกลุ่ม A)
รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น ไม่รวมปก ขนาดกระดาษ A4 เอกสารเย็บมุมบนด้านซ้ายเท่านั้น (ไม่รับ Portfolio ที่เข้าเล่ม/ใส่แฟ้ม) และ ต้องนำมา มอบให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ (หมายเหตุ : กรรมการจะไม่คืน Portfolio)
ยกเว้น ผู้สมัครคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : เป็นผลงานต้นฉบับ ไม่จำกัดจำนวนหน้า ขนาด และ วิธีการจัดทำ และ ต้องนำมามอบให้กรรมการ สอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ และ กรรมการจะคืน Portfolio ให้ทันทีหลังสอบสัมภาษณ์
  2.2 เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ กำลังศึกษา ในระดับวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
    2.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
    2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. : ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในแผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
    2.2.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี :
      2.2.3.1 ต้องกำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร หรือ
      2.2.3.2 ต้องกำลังศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแผนการเรียน ตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
  2.3 ไม่จำกัดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
  2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
  2.5 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  2.6 ผู้ที่จะสมัครในกลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป ต้องสมัครออนไลน์ วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563 หรือ สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 63 เท่นั้น และต้องแสดง Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์
  2.7 กรณีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษของคณะแล้ว ให้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร กรอกใบสมัคร ในกลุ่ม B เข้าสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการตามกำหนดการที่ระบุใน กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
 

12. เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา
  12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องมีคุณสมบัติ และ คุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัย กำหนด
  12.2 ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนด
  12.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อต้องมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด
  12.4 กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย ต้องเป็นนักศึกษาโควตา พิเศษ ตามประกาศและหลักเกณฑ์ของคณะ เท่านั้น
  12.5 การตัดสินผลการสอบคัดเลือกของ มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด
  12.6 หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมก่อนวันเปิดภาคเรียน หรือไม่สามารถนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามาแสดงในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  12.7 หากทางมหาวิทยาลัย ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ คุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หรือตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมด ทุกกรณี
   

 

***หลักฐานแสดงคุณวุฒิ-คุณสมบัติ ให้นำมาแสดงใน วันสอบสัมภาษณ์***
หมายเหตุ ไม่นำเอกสารแสดง คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ มา / คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่นำมา ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ / มาสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์