ขั้นตอนวิธีการสมัคร
new

ผู้สมัครที่มีภาวะร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันได
ก่อนทำการสมัคร ให้ติดต่อกลุ่มงานรับเข้า โทร. 053 921444 ต่อ 1234
เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ
การสมัครมี 2 วิธี คือ
สมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์   สมัครออนไลน์
***ให้ผู้สมัครเลือกสมัครวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก***

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

การสมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์
  1.1 กำหนดการสมัครออนไลน์วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 (*ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  1.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  1.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ tcas.cupt.net ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ หากไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และจะไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
***ตามข้อปฏิบัต 1.3 เนื่องจาก ระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ของ ทปอ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ และเสร็จไม่ทันกำหนดการรับสมัครรอบ 1 มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ผ่าน ทปอ. สามารถสมัครในรอบ 1 นี้ได้โดยอนุโลม***
  1.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มใบสมัคร
  1.5 ให้ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ในรูปแบบของธนาณัติ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561 (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และ ไม่รับเงินสดที่ใส่มาในซอง กรณีที่ผู้สมัครส่งเงินสดมาในซอง มหาวิทยาลัยฯจะส่งคืนผู้สมัครทันที และจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินสดสูญหาย)
  1.6 ส่งเอกสาร
      1.6.1 ใบสมัคร(ตามข้อ1.4) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และ
      1.6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
      1.6.3 ธนาณัติฉบับจริง (ให้เก็บธนาณัติฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จำนวนเงิน 300 บาท
      ส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ตู้ ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
  1.7 รอรับใบยืนยันการสมัครที่ระบุเลขที่นั่งสอบของท่าน ซึ่งจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  1.8 ให้ ดาวน์โหลดระเบียบการฯ
  1.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  1.10 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและได้ดำเนินการออกเลขที่นั่งสอบให้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
หลักสูตรที่เลือก สมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1.1 อีกครั้ง
  1.11 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  1.12 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ให้ดำเนินการ กดคลิกที่นี่ ก่อนสมัคร


**************************************************************************************

การสมัครออนไลน์
  2.1 กำหนดการสมัครออนไลน์วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562
  2.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  2.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ tcas.cupt.net ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ หากไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และจะไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
***ตามข้อปฏิบัติ 2.3 เนื่องจาก ระบบลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ของ ทปอ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ และเสร็จไม่ทันกำหนดการรับสมัครรอบ 1 มหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัว ผ่าน ทปอ. สามารถสมัครในรอบ 1 นี้ได้โดยอนุโลม***
  2.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
  2.5 ให้นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ข้อ 2.4 ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 10 มกราคม 2562 โดยสามารถเลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินสด ดังนี้
      1. ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
      2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
      (*ผู้สมัครต้องชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รับชำระเงินผ่านระบบ E-Banking และ ATM)
  2.6 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
  2.7 ภายหลังจากชำระเงินแล้ว เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์
  2.8 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
  2.9 พิมพ์ใบยืนยันการสมัครที่ระบุเลขที่นั่งสอบของท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  2.10 ให้ ดาวน์โหลดระเบียบการฯ
  2.11 ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ ต้องแจ้งกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันปิดการรับกรอกใบสมัคร วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี
  2.12 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  2.13 เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือกสมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัครให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2.1 อีกครั้ง
  2.14 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  2.15 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ให้ดำเนินการ กดคลิกที่นี่ ก่อนสมัคร