ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 25561
new
1.การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 2 ธันวาคม 2560 รายงานตัวเวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยฯไม่จัดสอบข้อเขียน แต่จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ/สอบวัดแววความเป็นครู (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละคณะ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้
  1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และ
  1.2 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง และ
  1.3 ใบแสดงผลการเรียน / ใบรบ. / ใบปพ.1 / ใบเกรด / หนังสือรับรอง / สมุดพก หรือหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่แสดงคุณวุฒิตรงตามประกาศคุณวุฒิผู้สมัคร โดยต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง มาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  1.4 เฉพาะผู้เข้าสอบในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกคน ต้องส่งบทความแสดงแนวคิดความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษาต่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น)
  1.5 กรณีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจำเป็น อย่างที่สุด เช่น ประสบอุบัติเหตุรุนแรง เป็นต้น ให้ผู้สมัครหรือผู้ปกครองแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ ทราบพร้อมแสดงหลักฐาน ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น หากแจ้งภายหลังจากที่ กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ตามวันเวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และหากผู้เข้าสอบไม่นำเอกสารตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 มาแสดง มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกร้องสิทธ์ใดๆภายหลังไม่ได้


2.ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

  2.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
  2.2 การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม(ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะ ชุดกีฬา ชุดพละ เข้าห้องสอบ)
  2.3 ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นนาฬิกาข้อมือต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
  2.4 ผู้เข้าสอบจะเข้า-ออกห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการแล้ว เท่านั้น และผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
  2.5 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังกรรมการ อย่าเคร่งครัด
  2.6 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก หรือส่งเสียงดังรบกวน กรรมการและผู้เข้าสอบอื่น
  2.7 ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ
  2.8 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง/คำแนะนำของกรรมการโดยเคร่งครัด


หมายเหตุ ไม่นำเอกสารแสดง คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ มา / คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่นำมา ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ / มาสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์