โลโก้เว็บไซต์ รุ่งอรุณ มณีกุล | งานรับนักศึกษาใหม่

 ผู้เขียน : รุ่งอรุณ มณีกุล

เชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 / ข่าวบุคลากร ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3(1/2566) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดของกองทุนมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก และการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2558  ขอเชิญสมาชิกกอ... >> อ่านต่อ


คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มทร.ล้านนา
จันทร์ 26 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และภารกิจในการให้บริการและสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยทางด้านการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา