มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลังชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว
สำหรับ นักศึกษา เชียงใหม่ เท่านั้น

ประกาศแจ้งทราบ

      แจ้งนศ.ใหม่ ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว ทุกราย ทุกรอบการสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกราย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2563 โดยจะแสดงรายละเอียดกำหนดการ สถานที่จัดกิจกรรม ระเบียบวิธีการแต่งกาย ฯลฯ ในเว็บไซต์นี้

จะมีอัพเดทข้อมูลในประกาศครั้งต่อไป อย่างช้าสุด คือ วันที่ - - หรือก่อนหน้านั้นสำหรับนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่ ทุกรอบการสมัคร รหัส 63 ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว

ประกาศครั้งที่ : แจ้งกำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่

1. ยื่นเอกสารชุดรายงานตัวฉบับจริง / ตรวจคุณวุฒิการศึกษาเดิม / ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา / รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ / :
     1.1 พิมพ์ใบปะหน้าชุดรายงานตัว (ใบR0) กดคลิกที่นี่
     1.2 ดูกำหนดการวันที่ ที่ต้องดำเนินการ ของหลักสูตรของท่าน ที่นี่ กดคลิกที่นี่หมายเหตุ : ตรวจคุณวุฒิการศึกษาเดิม ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร , ไม่มารายงานตัว , ไม่มีใบจบตัวจริง , มารายงานตัวผิดวันไม่ตรงตามที่กำหนด ถือว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ไม่มีสิทธ์เข้าสอบปลายภาค และไม่ประมวลผลการเรียน 1/63 แม้จะลงทะเบียนเข้าเรียนครบทุกคาบ กรณีมีปัญหาให้ติดต่อ งานรับนักศึกษาใหม อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง รร.203 โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศครั้งที่ 6 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 20 ส.ค. 63 และปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. 63
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศครั้งที่ : แจ้งกำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่

1. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2563 (เปิดเทอม) เลือนกำหนดวันเปิดเทอม เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 (จึงขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ อีกครั้งที่นี่ และ ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ขอให้นศ.โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด)


2. กิจกรรมอื่นๆ เช่น ยื่นเอกสารชุดรายงานตัวฉบับจริง / วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ / ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา / ตรวจสุขภาพ : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการภายหลังจากเปิดเทอมแล้ว โดยให้เข้ามาดูกำหนดการใหม่ที่นี่ ใน วันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. ขอให้นศ.โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ประกาศครั้งที่ 5 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 63
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศครั้งที่ : แจ้งกำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์เข้าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กดคลิกที่นี่


2. RMUTL ACCOUNT : RMUTL ACCOUNT เพื่อใช้งาน Email และ Internet ของมหาวิทยาลัย และยังใช้ ACCOUNT ดั้งกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้เข้าประฐมนิเทศออนไลน์
*** แนะนำการค้นหา และ การใช้งาน RMUTL ACCOUNT กดคลิกที่นี่***
3. ลงทะเบียนวิชาเรียน : ตามปกตินักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนเองในทุกๆเทอมตามกำหนดการที่ประกาศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนให้กับ นักศึกษาใหม่รหัส 63 ทุกราย ในเทอมที่ 1/63 ดังนั้นรายละเอียดวิชาที่จะต้องเรียน วิชาไหนเรียนออนไลน์ วิชาไหนเรียนที่มหาวิทยาลัย(ห้องเรียน อาคารเรียน) ดังนี้


4. กิจกรรมอื่นๆ เช่น ยื่นเอกสารชุดรายงานตัวฉบับจริง / วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ / ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา / ตรวจสุขภาพ : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการภายหลังจากเปิดเทอมแล้ว โดยให้เข้ามาดูกำหนดการใหม่ที่นี่ ใน วันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 14.00 น. ขอให้นศ.โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

5. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ชุดรายงานตัว/Uploadชุดรายงานตัว : ตามขั้นตอน ในประกาศครั้งที่ 3 (กรุณาเลื่อนดู ประกาศครั้งที่3) นักศึกษาใหม่รายใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ชุดรายงานตัว/Uploadชุดรายงานตัว หรือ ยังไม่ได้ Upload ใบจบฉบับจบสมบูรณ์ (อัพโหลดแค่ใบเกรด 4 - 5 เทอม) ให้ดำเนินการ แก้ไขด้วยการ Upload ชุดรายงานตัวที่ถูกต้องใหม่ทั้งชุด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิ.ย. 63
หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 5.3 ที่ชำระเงินต่าเทอมแล้ว จะสามารถเข้ากรอกได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

6. ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา : แบ่งตามระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้
     6.1 ระดับ ปวช. (ม.3 เรียน ปวช. ที่ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด) : ขั้นตอนการตัดชุดนักศึกษา กดคลิกที่นี่
     แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่รับชุดนักศึกษาจากที่ระบุในกำหนดการ เดิม วันที่ 25 พ.ค. 63 ที่ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 15 - 21 มิ.ย. 63 ณ ร้านไพบูรณ์ ตลาดวโรรส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082 7086800 ในวันและเวลาราชการ
     6.2 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี : ระเบียบการแต่งกาย กดคลิกที่นี่
           6.2.1 การซื้อชุดนักศึกษา ในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี นั้น สามารถซื้อ/ตัด ชุดนักศึกษา ได้ตามร้านค้าที่จัดจำหน่ายชุดนักศึกษาได้ทั่วไป โดยให้อ้างอิงตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยฯ ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เช่น กระดุม หัวเข็มขัด เนคไท เข็มกลัดเสื้อ เป็นต้น โดยอุปกรณ์เครื่องแต่งกายดังกล่าว สามารถซื้อ ออนไลน์ รายละเอียดตามที่แสดงในรูป

           6.2.2 กรณีชุดนศ.พิเศษเฉพาะคณะบางอย่างที่จะมีเฉพาะคณะไม่เหมือนกัน ที่เพิ่มเติมจากชุดนักศึกษาปกติ เช่น สูทของนศ.คณะบริหารฯ , ชุดปฏิบัติการ(ชุดช๊อป)ของนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น คณะแต่ละคณะจะเป็นผู้นัดหมายกำหนดการกับนักศึกษาเองในภายหลัง หรืออาจแจ้งเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้ในภายหลัง

ประกาศครั้งที่ 4 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 และ 19 มิ.ย. 63
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศครั้งที่ : แจ้งกำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่

1. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ชุดรายงานตัว/Uploadชุดรายงานตัว : วันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2563
     ดูคลิปวีดีโอสาธิต การกรอกประวัตินักศึกษาใหม่/Uploadชุดรายงานตัวกรอกประวัตินักศึกษาใหม่/พิมพ์ชุดรายงานตัว/Uploadชุดรายงานตัว มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
     1.1 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ :
           1.1.1 สามารถดูรหัสนักศึกษา ที่ระบบ ค้นหารหัสนักศึกษา 63 กดคลิกที่นี่ เพื่อใช้เป็น Username ในการเข้าระบบ กรอกประวัติ
           1.1.2 การเข้าระบบ ครั้งแรกกำหนดให้ใช้ รหัสนักศึกษา (แบบมีขีด -) เป็น Username และ เลขประจำตัวประชาชน เป็น Password ในการเข้าระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online (การใช้งานในครั้งแรกระบบจะให้ท่านแก้ไข Password แต่หากกรณีลืม Password ให้โทร 053921444 ต่อ 1234 ได้ในวันและเวลาราชการ แต่เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถบริการท่านได้ตลอดเวลาหรือทันทีทันใดที่ท่านต้องการ ดังนั้นขอให้ท่านจำหรือจดคัดลอก Password ใหม่ของท่านให้ดี ก่อนเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากภายหลัง )
           1.1.3 กรณี คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยไม่อนุญาติให้ท่านแก้ไขเองในระบบได้ วิธีการแก้ไข : ให้ท่านหรือตัวแทนแสดงบัตรประจำประชาชน ฉบับจริง ของนักศึกษา เพื่อขอแก้ไขได้ที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ห้องรร.203 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว) ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 มิ.ย. 63
           1.1.4 เมือกรอกประวัติเสร็จสมบูรณ์ แล้ว ให้พิมพ์ใบรายงานตัว ที่เมน S00-2 (ใน1ชุดจะมี 4 ใบ ได้แก่ บัตรนศ.ชัวคราว ใบR1 ใบR2 และ ใบR3) จัดเรีัยงเอกสารตามใบ R1 เป็นชุดรายงานตัว แล้วสแกนชุดรายงานตัว เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ PDF แล้ว Upload ไฟล์ดังกล่าวที่เมนู S00-3
           1.1.5 มีปัญหาหารใช้งานระบบกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ให้โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ
           1.1.6 บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online : กดคลิกที่นี่
     1.2 พิมพ์ใบรายงานตัว : เมนู S00-2 มีทั้งหมด 3 ใบ คือใบ R1 R2 R3 สามารถสั่งพิมพ์ได้ หลังจากได้กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ข้อ 1.1 ครบสมบูรณ์ตามที่กำหนดแล้วเท่านั้น (เอกสาร R3) มีจุดที่นักศึกษาและผู้ปกครองต้องลงนาม
     1.3 เอกสารที่ใช้เพิ่มเติมในใบรายงานตัว เพื่อจัดทำเป็นชุดงานตัว : กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ (และจัดเรียงเอกสารตาม ใบ R1 เพื่อใช้เป็นชุดรายงานตัว)
           1.3.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา ได้แก่ ใบทรานสคริป หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 เป็นต้น (ที่สำเนามาจาก ฉบับจบ/ฉบับสมบูรณ์ ให้สำเนาเป็นขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น) ส่วนฉบับจริงจะใช้ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
           อธิบายเพิมเติม ใบแสดงผลการศึกษา
           - ใบทรานสคิป คือใบจบ ของสถานศึกษาเดิมที่เป็นระดับมหาวิทยาลัย เช่นผู้จบ ปวช. ปวส. จาก มทร.ล้านนา เป็นต้น
           - ใบรบ. คือใบจบ ของระดับ ปวช. ปวส. ทั่วไป ที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
           - ใบปพ.1 คือใบจบ ของ ระดับ ม.3 ม.6
           1.3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่กรอกแจ้งมหาวิทยาลัยฯตอนกรอกประวัตินักศึกษา)
           1.3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา
           1.3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
           1.3.5 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล : ใช้ในกรณี ชื่อ-สกุล ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนศ.(ข้อ1.3.4) ไม่ตรงกับ ใบแสดงผลการศึกษา(ข้อ1.3.1) เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เท่านั้น
           1.3.6 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว แบบ ที่ 1 แต่งกายชุดนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา อย่างถูกระเบียบ หรือ แบบที่ 2 สวมเสื้อเชิตสีขาวไม่มีลวดลาย เลือกมา 1 แบบ ตามความสะดวก จำนวน 1 ใบ (เพื่อติดใบ R3)
     1.4 Uploadชุดรายงานตัว : นำชุดรายงานตัวตาม ข้อ 1.2 และ เอกสารประกอบ 1.3 เรียงเอกสาร ตามที่ใบ R1 กำหนด แสกนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ .pdf 1 ไฟล์แล้ว Upload ออนไลน์เข้าระบบ ที่เมนู S00-3

2. กิจกรรมอื่นๆ เช่น วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ / ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา / พบที่ปรึกษา / ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / ตรวจสุขภาพ : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการ ให้ทราบเพิ่มเติมใหม่ วันที่ 16 มิ.ย. 63 ขอให้นศ.โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

ประกาศครั้งที่ 3 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 5 มิถุนายน 2563
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศครั้งที่ : แจ้งกำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่

1. เรียนปรับพื้นฐาน/เข้าค่ายจริยธรรม : แต่ละคณะจะดำเนินการหลังเปิดเทอม

2. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ / พิมพ์ใบรายงานตัว / ส่งเอกสารผลการศึกษาของวุฒิเดิม Transcript หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบรบ. ฉบับจบ ฉบับจริง / รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ / ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา / พบที่ปรึกษา / ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / ตรวจสุขภาพ : กิจกรรมดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ และมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมใหม่ที่จะไม่ขัดต่อ มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด 19 *** ดังนั้นให้ นศ.เข้าดูกำหนดการกิจกรรมดังกล่าวใหม่อีกครั้งในวันที่ 30 พ.ค. 63 ที่นี่ ***

3. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2563 (เปิดเทอม) : เลือนกำหนดวันเปิดเทอม เป็นวันที่ 29 มิ.ย. 63 (จึงขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ อีกครั้งที่นี่ และ ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ขอให้นศ.โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด)

4. ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา : แบ่งตามระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้
     4.1 ระดับ ปวช. (ม.3 เรียน ปวช. ที่ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด) : ขั้นตอนการตัดชุดนักศึกษา กดคลิกที่นี่
     แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่รับชุดนักศึกษาจากที่ระบุในกำหนดการ เดิม วันที่ 25 พ.ค. 63 ที่ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 15 - 21 มิ.ย. 63 ณ ร้านไพบูรณ์ ตลาดวโรรส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082 7086800 ในวันและเวลาราชการ
     4.2 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี : ระเบียบการแต่งกาย กดคลิกที่นี่
           4.2.1 การซื้อชุดนักศึกษา ในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี นั้น สามารถซื้อ/ตัด ชุดนักศึกษา ได้ตามร้านค้าที่จัดจำหน่ายชุดนักศึกษาได้ทั่วไป โดยให้อ้างอิงตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยฯ ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เช่น กระดุม หัวเข็มขัด เนคไท เข็มกลัดเสื้อ เป็นต้น โดยอุปกรณ์เครื่องแต่งกายดังกล่าว สามารถซื้อ ออนไลน์ รายละเอียดตามที่แสดงในรูป


(ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย รวม 500 บาท สามารถเลือกซื้อเป็นรายอย่างเฉพาะที่ยังไม่มีได้ และ ฝากกันซื้อได้)
           4.2.2 กรณีชุดนศ.ที่มีเฉพาะคณะ ที่เพิ่มเติมจากชุดนักศึกษาปกติ เช่น สูทของนศ.คณะบริหารฯ , ชุดปฏิบัติการ(ชุดช๊อป)ของนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น คณะแต่ละคณะจะเป็นผู้นัดหมายกำหนดการกับนักศึกษาเองในภายหลัง หรืออาจแจ้งเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้ในภายหลัง

5. นศ.ที่ต้องการนำใบเสร็จค่าเทอมไปยื่นเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานของผู้ปกครอง
     5.1 สามารถใช้ ใบชำระค่าเทอม ที่ท่านพิมพ์มา และได้นำไปชำระค่าเทอมนั้น เป็นใบเสร็จรับเงิน
     5.2 หากต้องการเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม ให้กดคลิกที่นี่ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานของผู้ปกครอง

6. กรณี คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล ผิดต้องการแก้ไข : ในเบื่องต้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยังไม่แก้ไขในช่วงนี้ โดยจะยึดตามที่ท่านกรอกใบสมัครมา กรณี พิมพ์คำนำหน้า-ชื่อ-สกุลผิด หรือ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากกรอกใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ยื่นเรื่องขอแก้ไขได้อีกครั้งที่ งานรับนักศึกษาใหม่/งานทะเบียน พร้อม กำหนดการ กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ตามข้อ 2 ข้างต้น)

ประกาศครั้งที่ 2 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 ,082-5263652 ,061-6948843 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศครั้งที่ : แจ้งอธิบายกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ ก่อนแจ้งกำหนดการ

1.1) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 1 ตามกำหนดการที่ระบุในเอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์ เอกสาร P01-CM ระบุว่า "ให้ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว ดาวน์โหลด กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ปฐมนิเทศ และกำหนดการสำคัญอื่นๆ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)" นั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งว่าขณะนี้กำหนดการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา หากกรณีสถาณการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเลื่อนกำหนดการดังกล่าว ดังนั้นขอให้นศ.ใหม่ เชียงใหม่ เข้าดูประกาศอื่นๆในครั้งต่อไปได้ที่นี่

1.2) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 2 / 2.1 / 2.2 ตามกำหนดการที่ระบุในประผลการคัดเลือก TCAS 2 / 2.1 / 2.2 เอกสาร P02-CM ระบุว่า "ให้ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว ดาวน์โหลด กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ปฐมนิเทศ และกำหนดการสำคัญอื่นๆ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)" นั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งว่าขณะนี้กำหนดการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา หากกรณีสถาณการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเลื่อนกำหนดการดังกล่าว ดังนั้นขอให้นศ.ใหม่ เชียงใหม่ เข้าดูประกาศอื่นๆในครั้งต่อไปได้ที่นี่

1.3) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 3 ตามประกาศที่แจ้งให้ทราบว่า กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ ก่อนเปิดเทอม เฉพาะนศ.ใหม่ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เข้าดูกำหนดการที่เว็บไซต์นี้ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ของแจ้งให้ท่านดำเนินการตามกำหนดการพร้อมกับนศ. รอบ TCAS 1 / 2 / 2.1 / 2.2 ตามประกาศเพิ่มเติมด้านล่าง

1.4) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 5 ตามประกาศที่แจ้งให้ทราบว่า กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ ก่อนเปิดเทอม เฉพาะนศ.ใหม่ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เข้าดูกำหนดการที่เว็บไซต์นี้ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ของแจ้งให้ท่านดำเนินการตามกำหนดการพร้อมกับนศ. รอบ TCAS 1 / 2 / 2.1 / 2.2 ตามประกาศเพิ่มเติมด้านล่าง

ประกาศครั้งที่ 1 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 ,082-5263652 ,061-6948843 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จะมีประกาศอัพเดทข้อมูลครั้งต่อไป อย่างช้าสุด คือ วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 08.00 น.
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0025284]