มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 หลังชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว
สำหรับ นักศึกษา เชียงใหม่ เท่านั้น

ประกาศแจ้งทราบ

      แจ้งนศ.ใหม่ ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว ทุกราย ทุกรอบการสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกราย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2563 โดยจะแสดงรายละเอียดกำหนดการ สถานที่จัดกิจกรรม ระเบียบวิธีการแต่งกาย ฯลฯ ในเว็บไซต์นี้สำหรับนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่ รอบ TCAS 1 / 2 / 2.1 / 2.2 / 3 / 5.1 / 5.2 รหัส 63 ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว

ประกาศครั้งที่ : แจ้งอธิบายกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ ก่อนแจ้งกำหนดการ

1.1) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 1 ตามกำหนดการที่ระบุในเอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์ เอกสาร P01-CM ระบุว่า "ให้ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว ดาวน์โหลด กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ปฐมนิเทศ และกำหนดการสำคัญอื่นๆ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)" นั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งว่าขณะนี้กำหนดการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา หากกรณีสถาณการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเลื่อนกำหนดการดังกล่าว ดังนั้นขอให้นศ.ใหม่ เชียงใหม่ เข้าดูประกาศอื่นๆในครั้งต่อไปได้ที่นี่

1.2) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 2 / 2.1 / 2.2 ตามกำหนดการที่ระบุในประผลการคัดเลือก TCAS 2 / 2.1 / 2.2 เอกสาร P02-CM ระบุว่า "ให้ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/63 แล้ว ดาวน์โหลด กำหนดการเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ปฐมนิเทศ และกำหนดการสำคัญอื่นๆ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป (ดังนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)" นั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งว่าขณะนี้กำหนดการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา หากกรณีสถาณการณ์การระบาดของ COVID-19 ยังไม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาเลื่อนกำหนดการดังกล่าว ดังนั้นขอให้นศ.ใหม่ เชียงใหม่ เข้าดูประกาศอื่นๆในครั้งต่อไปได้ที่นี่

1.3) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 3 ตามประกาศที่แจ้งให้ทราบว่า กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ ก่อนเปิดเทอม เฉพาะนศ.ใหม่ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เข้าดูกำหนดการที่เว็บไซต์นี้ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ของแจ้งให้ท่านดำเนินการตามกำหนดการพร้อมกับนศ. รอบ TCAS 1 / 2 / 2.1 / 2.2 ตามประกาศเพิ่มเติมด้านล่าง

1.4) แจ้งนศ.ใหม่ TCAS 5 ตามประกาศที่แจ้งให้ทราบว่า กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ ก่อนเปิดเทอม เฉพาะนศ.ใหม่ ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เข้าดูกำหนดการที่เว็บไซต์นี้ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ของแจ้งให้ท่านดำเนินการตามกำหนดการพร้อมกับนศ. รอบ TCAS 1 / 2 / 2.1 / 2.2 ตามประกาศเพิ่มเติมด้านล่าง

ประกาศครั้งที่ 1 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 ,082-5263652 ,061-6948843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศครั้งที่ : แจ้งกำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่

1. เรียนปรับพื้นฐาน/เข้าค่ายจริยธรรม : แต่ละคณะจะดำเนินการหลังเปิดเทอม

2. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ / พิมพ์ใบรายงานตัว / ส่งเอกสารผลการศึกษาของวุฒิเดิม Transcript หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบรบ. ฉบับจบ ฉบับจริง / รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ / ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา / พบที่ปรึกษา / ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ / ตรวจสุขภาพ : กิจกรรมดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ และมหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมใหม่ที่จะไม่ขัดต่อ มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด 19 *** ดังนั้นให้ นศ.เข้าดูกำหนดการกิจกรรมดังกล่าวใหม่อีกครั้งในวันที่ 30 พ.ค. 63 ที่นี่ ***

3. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2563 (เปิดเทอม) : เลือนกำหนดวันเปิดเทอม เป็นวันที่ 29 มิ.ย. 63 (จึงขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ อีกครั้งที่นี่ และ ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ขอให้นศ.โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด)

4. ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา : แบ่งตามระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้
     4.1 ระดับ ปวช. (ม.3 เรียน ปวช. ที่ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด) : ขั้นตอนการตัดชุดนักศึกษา กดคลิกที่นี่
     แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่รับชุดนักศึกษาจากที่ระบุในกำหนดการ เดิม วันที่ 25 พ.ค. 63 ที่ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 15 - 21 มิ.ย. 63 ณ ร้านไพบูรณ์ ตลาดวโรรส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082 7086800 ในวันและเวลาราชการ
     4.2 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี : ระเบียบการแต่งกาย กดคลิกที่นี่
           4.2.1 การซื้อชุดนักศึกษา ในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี นั้น สามารถซื้อ/ตัด ชุดนักศึกษา ได้ตามร้านค้าที่จัดจำหน่ายชุดนักศึกษาได้ทั่วไป โดยให้อ้างอิงตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยฯ ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เช่น กระดุม หัวเข็มขัด เนคไท เข็มกลัดเสื้อ เป็นต้น โดยอุปกรณ์เครื่องแต่งกายดังกล่าว สามารถซื้อได้ที่ โรงอาหาร มทร.ล้านนา อ.เมือง ในวันและเวลาราชการ โดยแบ่งเป็นคณะดังนี้
- คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ วันที่ 8 - 12 มิ.ย. 63
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 63
- คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 63
- วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 63
(ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย รวม 500 บาท สามารถเลือกซื้อเป็นรายอย่างเฉพาะที่ยังไม่มีได้ และ ฝากกันซื้อได้)
           4.2.2 กรณีชุดนศ.ที่มีเฉพาะคณะ ที่เพิ่มเติมจากชุดนักศึกษาปกติ เช่น สูทของนศ.คณะบริหารฯ , ชุดปฏิบัติการ(ชุดช๊อป)ของนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น คณะแต่ละคณะจะเป็นผู้นัดหมายกำหนดการกับนักศึกษาเองในภายหลัง หรืออาจแจ้งเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้ในภายหลัง

5. นศ.ที่ต้องการนำใบเสร็จค่าเทอมไปยื่นเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานของผู้ปกครอง
     5.1 สามารถใช้ ใบชำระค่าเทอม ที่ท่านพิมพ์มา และได้นำไปชำระค่าเทอมนั้น เป็นใบเสร็จรับเงิน
     5.2 หากต้องการเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม ให้กดคลิกที่นี่ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานของผู้ปกครอง

6. กรณี คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล ผิดต้องการแก้ไข : ในเบื่องต้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยังไม่แก้ไขในช่วงนี้ โดยจะยึดตามที่ท่านกรอกใบสมัครมา กรณี พิมพ์คำนำหน้า-ชื่อ-สกุลผิด หรือ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากกรอกใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะเปิดให้ยื่นเรื่องขอแก้ไขได้อีกครั้งที่ งานรับนักศึกษาใหม่/งานทะเบียน พร้อม กำหนดการ กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ตามข้อ 2 ข้างต้น)

ประกาศครั้งที่ 2 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 ,082-5263652 ,061-6948843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จะมีประกาศอัพเดทข้อมูลครั้งต่อไป อย่างช้าสุด คือ วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0030741]