มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 หลังชำระเงินค่าเทอม 1/64 แล้ว
สำหรับ นักศึกษา เชียงใหม่ เท่านั้น
ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท
รอบ 1 รอบ 2 รอบ 2.1 รอบ 2.2 รอบ 3 รอบ 4 และ รอบรับตรงปริญญาโท

ประกาศแจ้งทราบ

      แจ้งนศ.ใหม่ ที่ชำระเงินค่าเทอม 1/64 แล้ว ทุกราย ทุกรอบการสมัคร นักศึกษาใหม่ ทุกราย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนศ.ใหม่ เช่น เรียนปรับพื้นฐาน/อบรมจริยธรรม/กรอกประวัตินักศึกษาใหม่/รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่/ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา/ปฐมนิเทศ/พบที่ปรึกษา และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา 1/2564 โดยจะแสดงรายละเอียดกำหนดการ สถานที่จัดกิจกรรม ระเบียบวิธีการแต่งกาย ฯลฯ ในเว็บไซต์นี้

ประกาศครั้งที่ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา นศ.ใหม่ ทุกราย ที่ชำระเงินค่าเทอมแล้ว รอบ 1 รอบ 2 รอบ 2.1 รอบ 2.2 รอบ 3 รอบ 4 และ รอบรับตรงปริญญาโท

1. เรียนปรับพื้นฐาน/เข้าค่ายจริยธรรม :
- กิจกรรมดังกล่าวแต่ละคณะจะเป็นผู้ดำเนินการและแจ้งนักศึกษาในสังกัดเอง
หมายเหตุ : บางคณะบางหลักสูตรอาจจะจัดกิจกรรมนี้หลังเปิดเทอม


2. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ / พิมพ์ใบรายงานตัว / ส่งเอกสารผลการศึกษาของวุฒิเดิม Transcript หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบรบ. ฉบับจบ ฉบับจริง / รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ / ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา :
- ดาวน์โหลด ใบ R0 ใบปะหน้าชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 กดคลิกที่นี่
- กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ วันที่ 7 - 15 มิ.ย. 64 ผ่านระบบทะเบียนกลาง (เป็นการดำเนินการแบบออนไลน์ ไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัย)
- คู่มือขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ กดคลิกที่นี่
- ตรวจสอบผลการรายงานตัวขึ้นนทะเบียบเป็นนักศึกษาใหม่ ได้ที่เมนู S00-5 (ผ่านระบบทะเบียนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 64 เป็นต้นไป (จะมีแจ้งว่าผู้ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร??)


     2.1. ขณะกรอกประวัตินักศึกษาใหม กรณี คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล ผิดต้องการแก้ไข :
- ไม่อนุญาตให้แก้ไขได้เอง ต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง เพื่อขอแก้ไขได้ที่ งานรับนักศึกษาใหม่ อาคารเรียนรวม ห้อง รร.203 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 (ให้ใครเป็นผู้ยื่นก็ได้) ในวันและเวลาราชการ

3. ตรวจสุขภาพ :
- กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการหลังเปิดเทอม แล้ว โดยงานพยาบาลแจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบในภายหลัง

4. การลงทะเบียนวิชาเรียน ในระบบทะเบียนกลาง :
- มหาวิทยาลัยกำหนดให้ งานทะเบียนและคณะ ดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทุกราย ในวันที่ 7 - 8 มิ.ย. 64 ดั้งนั้น ห้ามนักศึกษาใหม่ เข้าดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนในวันและเวลาดังกล่าว แต่หาก นักศึกษาใหม่ รายใดประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนเพิ่มเติมจากที่ งานทะเบียนและคณะลงแล้วให้ นั้น ให้เริ่มดำเนินการเข้าระบบเพื่อลงเพิ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เท่านั้น (ห้ามลบ/ถอนวิชาเรียนที่งานทะเบียนและคณะได้ลงให้)
- กรณีนักศึกษาใหม่ รอบ 3 รอบ 4.1 รอบ 4.2 หรือ นักศึกษาใหม่รายใดที่ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียนให้ ให้ติดต่อที่ สำนักงานคณะ ของท่าน


5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม / พบที่ปรึกษา : ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบที่ปรึกษา แบบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย : ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยเป็นเป็น 2 ช่วงดังนี้ (ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ช่วง)
     5.1 ช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รวม ของมหาวิทยาลัย วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป รับชมผ่าน...Facebook Fanpage : กดคลิก
     5.2 ช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ย่อย ของแต่ละคณะ และ พบที่ปรึกษา ให้กดคลิกแยกตามคณะดังนี้
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 13.00น.
            - คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 13.00น.
            - คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 13.00น.
            - วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ วันที่ 13 มิ.ย. 64 เวลา 10.00น.


6. วันเปิดภาคการศึกษา 1/2564 (เปิดเทอม) : "กำหนดการวันเปิดเทอม 1/64 คือวันที่ 14 มิ.ย. 64"
(นศ.ใหม่ต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนในวันดังกล่าว โดยอาจกำหนดให้มีการเรียนออนไลน์ และ/หรือ เรียนที่มหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลักำหนด)

7. ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา : แบ่งตามระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้
     7.1 ระดับ ปวช. (ม.3 เรียน ปวช. ที่ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด) : มหาวิทยาลัยได้แจ้งและให้สั่งซื้อแล้วพร้อมประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ในแต่ละรอบ กรณีมีข้อสงสัยให้โทร.082 7086800
     7.2 ระดับ ปวส. ปริญญาตรี : ระเบียบการแต่งกาย กดคลิกที่นี่
           7.2.1 การซื้อชุดนักศึกษา ในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี นั้น สามารถซื้อ/ตัด ชุดนักศึกษา ได้ตามร้านค้าที่จัดจำหน่ายชุดนักศึกษาได้ทั่วไป โดยให้อ้างอิงตามระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัยฯ ยกเว้น อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย เช่น กระดุม หัวเข็มขัด เนคไท เข็มกลัดเสื้อ เป็นต้น โดยอุปกรณ์เครื่องแต่งกายดังกล่าว สามารถซื้อกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ ในวันที่ 5 - 10 มิ.ย. 64 เท่านั้น (งดจำหน่ายแบบจำหน่ายหน้าร้านที่มหาวิทยาลัย จนกว่าจะเปิดเทอม) รายละเอียดและวิธีการสั่งซื้อออนไลน์ดังนี้


           7.2.2 กรณีชุดนศ.ที่มีเฉพาะคณะ ที่เพิ่มเติมจากชุดนักศึกษาปกติ เช่น สูทของนศ.คณะบริหารฯ , ชุดปฏิบัติการ(ชุดช๊อป)ของนศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น คณะแต่ละคณะจะเป็นผู้นัดหมายกำหนดการกับนักศึกษาในสังกัดเอง ในภายหลังจากที่เปิดเทอมแล้ว หรืออาจแจ้งเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้ในภายหลัง

8. นศ.ที่ต้องการนำใบเสร็จค่าเทอมไปยื่นเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานของผู้ปกครอง
     8.1 กรณีที่ท่านพิมพ์ใบชำระค่าเทอม แล้วไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์รับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย ท่านสามารถใช้ใบชำระเงินนั้น เป็นใบเสร็จรับเงิน ได้ทันที
     8.2 กรณีที่ท่านพิมพ์ใบชำระค่าเทอม แล้วไปชำระเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ให้ท่านนำใบชำระเงินดังกล่าวพร้อมสลิปการชำระเงิน มาแสดงที่แผนกการเงิน ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองใบเสร็จรับเงิน ดังกล่าว
     8.3 หากต้องการเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม นอกจากใบเสร็จรับเงิน ให้กดคลิกที่นี่ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นเบิกค่าเล่าเรียนกับหน่วยงานของผู้ปกครอง

หมายเหตุ : ด้วยสถาณการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยฯ ขอให้นศ.ใหม่ เชียงใหม่ ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างใกล้ชิด

ประกาศครั้งที่ 5 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2564
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศครั้งที่ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

ยกเลิกข้อความ

ประกาศครั้งที่ 4 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2564
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศครั้งที่ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

ยกเลิกข้อความ

ประกาศครั้งที่ 3 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศครั้งที่ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

ยกเลิกข้อความ

ประกาศครั้งที่ 2 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศครั้งที่ : กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

ยกเลิกข้อความ

ประกาศครั้งที่ 1 ข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร.064-9617283 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จะมีประกาศอัพเดทข้อมูลครั้งต่อไป อย่างช้าสุด คือ วันที่ - (ยังไม่มีกำหนดโปรติดตามอย่างใกล้ชิด)
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0001263]