มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ระดับปวช. ระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดกำหนดการ รูปแบบ PDF ไฟล์กดคลิกที่นี่


รายละเอียดเพิ่มเติมจากกำหนดการ 1 (ตารางแนวนอน)

สำหรับนักศึกษา เชียงใหม่ รอบ1 : TCAS1 / รอบ2 : TCAS2 / รอบ1 : TCAS3 / รอบ 4 : Admission / รอบ5 / ที่ชำระเงินค่าเทอมแล้ว

จากกำหนดการข้อ 1. บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online : เริ่ม 22 พ.ค. 62
                              คำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาอ่านก่อนเข้าใช้งานระบบกรอกประวัติ
                              1.1 สามารถดูรหัสนักศึกษา ที่ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หรือ ค้นหารหัสนักศึกษา 62 กดคลิกที่นี่ เพื่อใช้เป็น Username ในการเข้าระบบ กรอกประวัติ
                              1.2 การเข้าระบบ ครั้งแรกกำหนดให้ใช้ รหัสนักศึกษา แบบมีขีด - เป็น Username และ เลขประจำตัวประชาชน เป็น Password ในการเข้าระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online (การใช้งานในครั้งแรกระบบจะให้ท่านแก้ไข Password แต่หากกรณีลืม Password ให้โทร 053921444 ต่อ 2250 ได้ในวันและเวลาราชการ แต่เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถบริการท่านได้ตลอดเวลาหรือทันทีทันใดที่ท่านต้องการ ดังนั้นขอให้ท่านจำหรือจดคัดลอก Password ใหม่ของท่านให้ดี ก่อนเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากภายหลัง )
                              1.3 กรณี คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยไม่อนุญาติให้ท่านแก้ไขเองในระบบได้ วิธีการแก้ไข ให้ท่านหรือตัวแทนแสดงบัตรประจำประชาชน ฉบับจริง ของนักศึกษา เพื่อขอแก้ไขได้ที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ห้องรร.201 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว) ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
                              1.4 เฉพาะ นักศึกษา รอบ 4 (ทุกราย) และ นักศึกษารอบ 5 (บางราย) จะเข้ากรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
                              1.5 เมือกรอกประวัติเสร็จสมบูรณ์ แล้ว ให้พิมพ์ใบประวัติ/ใบรายงานตัว เมนูสีส้ม (ใน1ชุดจะมี 4 ใบ ได้แก่ บัตรนศ.ชัวคราว ใบR1 ใบR2 และ ใบR3) เพื่อใช้ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
                              1.6 มีปัญหาหารใช้งานระบบกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ให้โทร. 053 921444 ต่อ 2250 ในวันและเวลาราชการ
                              1.7 บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ Online : เริ่ม 22 พ.ค. 62 กดคลิกที่นี่
                              1.8 นักศึกษาใหม่รอบ 4 และ รอบ 5 ที่มีกำหนดการชำระเงินค่าเทอม ในวันที่ 6 - 7 มิ.ย. 62 ท่านจะสามารถเข้าใช้งานระบบกรอกประวัติได้ในวันที่ 8 มิ.ย. 62 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป

จากกำหนดการข้อ 3. เรียนปรับพื้นฐาน และ กิจกรรมของ คณะ/วิทยาลัยฯ : ดูว่าหลักสูตรของท่านสังกัด คณะใด หรือ วิทยาลัยฯ กดคลิกที่นี่
                              3.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
                                    3.1.1 ระดับ ปวช. เรียน วันที่ 27 - 30 พ.ค. 62 กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิกที่นี่
                                    3.1.2 ระดับ ปริญญาตรี ใน หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เรียนหลังเปิดเทอม โดยอาจารย์ที่ปรึกษา จะเป็นผู้แจ้งกำหนดการให้นักศึกษาใหม่ทราบในภายหลังจากเปิดเทอมแล้ว
                              3.2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 62 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ โถงอาคาร15 มทร.ล้านนา เจ็ดยอด (เฉพาะหลักสูตร 301 และ 302 รายงานตัวที่ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ็ดลิน)
                              3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนวันที่ 21 พ.ค. - 7 มิ.ย. 62 โดยให้ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://engineering.rmutl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
                              3.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรียนระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 24 มิ.ย. 62 กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม กดคลิกที่นี่

จากกำหนดการข้อ 4. ดาวน์โหลดใบปะหน้าชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ : กดคลิกที่นี่

จากกำหนดการข้อ 10. มหกรรมรักน้องสร้างสรรค์ และ กิจกรรม NO S NO L : ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยฯกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป ที่นี่ (ยกเว้น ระดับ ปวช.ที่ดอยสะเก็ด ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้)
                              10.1 กำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับวันที่ 11 มิ.ย. 62 และ 16 มิ.ย. 62กดคลิกที่นี่
                              10.2 กำหนดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับวันที่ 12 - 14 มิ.ย. 62กดคลิกที่นี่
                              10.3 กำหนดการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สำหรับวันที่ 12 - 14 มิ.ย. 62กดคลิกที่นี่
                              10.4 กำหนดการของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับวันที่ 12 - 14 มิ.ย. 62 กดคลิกที่นี่
                              10.5 กำหนดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) สำหรับวันที่ 12 - 14 มิ.ย. 62กดคลิกที่นี่

จากกำหนดการข้อ 11. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : แก้ไขสถานที่เป็นที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (ถนนเลียบคันคลองชลประทาน)


หมายเหตุ
1.กิจกรรมกำหนดการข้อ อื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบ ที่นี่
2.นักศึกษาใหม่รอบ 4 Admission และ รอบ 5 บางราย ที่เข้ามาใหม่ ไม่ทันเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรม ให้เข้าไปติดต่อ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ทันนั้นในภายหลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234


ประกาศเพื่อทราบ

1.การแต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กดคลิกที่นี่
2.นักศึกษาใหม่ ระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุโดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 62 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 63 (กำหนดการอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป โทร. 053 921444 ต่อ 1360จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000115]ครั้ง