ขั้นตอนการสมัครผ่านไปรษณีย์
รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2564
new
ผู้สมัครที่มีภาวะร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันได ก่อนทำการสมัคร ให้ติดต่อแผนกรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.comก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้เป็นรูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

 

new

3.1 การสมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์
  3.1.1 กำหนดการสมัครวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564 (*ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  3.1.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  3.1.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
  3.1.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) และ พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร หรือที่เมนูที่ 16
  3.1.5 ให้ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ในรูปแบบของ ธนาณัติ(จากไปรษณีย์) โดยสั่งจ่ายในนาม นายนิเวศน์ ศรีวิชัย ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 เป็นจำนวนเงิน 300 บาท ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2564 (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และ ไม่รับเงินสดที่ใส่มาในซอง กรณีที่ผู้สมัครส่งเงินสดมาในซอง มหาวิทยาลัยฯจะส่งเอกสารทั้งหมดคืนผู้สมัครทันที และจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินสดสูญหาย)
  3.1.6 เอกสาร
1 ใบสมัคร(ตามข้อ3.1.4) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และ
2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
3 สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนเช่น ใบปพ. หรือ ใบรบ. (ที่สำเนาเอกสารจากฉบับจริง ที่มีการรับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) และ
4 ธนาณัติฉบับจริง จากไปรษณีย์ [สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายนิเวศน์ ศรีวิชัย ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 เป็นจำนวนเงิน 300 บาท] (โดยให้เก็บธนาณัติฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)
นำเอกสารทั้ง 4 ฉบับตามข้างต้น ใส่ซองและส่งเอกสารผ่านระบบการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ตู้ ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
  3.1.7 รอรับใบยืนยันการสมัครที่ระบุเลขที่นั่งสอบของท่าน ซึ่งจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  3.1.8 ให้ ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ หรือที่เมนูที่ 18
  3.1.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  3.1.10 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและได้ดำเนินการออกเลขที่นั่งสอบให้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หลักสูตรที่เลือก สมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3.1.1 อีกครั้ง โดยหากมีการสมัครใหม่ หลักสูตรเดิมที่เคยสมัครจะถูกยกเลิกทุกกรณี
  3.1.11 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบ ของเขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  3.1.12 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ให้ดำเนินการตามเกณฑ์การรับนักศึกษาพิการ หรือที่เมนูที่ 20
  3.1.13 ผู้สมัครผ่านไปรษณีย์ไม่ต้องดำเนินการ Upload เอกสารแสดงผลการศึกษา มหาวิทยาลัย จะดำเนินการ Upload เอกสารผลการศึกษาที่แนบมาพร้อมใบสมัคร ให้แทนผู้สมัคร
  3.1.14 ในการสมัครผ่านไปรษณีย์มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลในใบสมัครเพื่อดำเนินการสมัครให้ กรณีตรวจพบว่ามีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัย ถือว่าการสมัครก่อน หน้านั้นเป็นโมฆะ และยึดเอาตามการสมัครครั้งสุดท้าย ยึดตามวันเวลาที่กรอกใบสมัครออนไลน์ และ ระบบได้ออกเลขที่นั่งสอบ