ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัครผ่านไปรษณีย์ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

3.1 การสมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์
  3.1.1 กำหนดการสมัครวันที่ 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (*ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  3.1.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  3.1.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
  3.1.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มใบสมัคร
  3.1.5 ให้ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ในรูปแบบของ ธนาณัติ โดยสั่งจ่ายในนาม นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จำนวนเงิน 300 บาท ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และ ไม่รับเงินสดที่ใส่มาในซอง กรณีที่ผู้สมัครส่งเงินสดมาในซอง มหาวิทยาลัยฯจะส่งเอกสารทั้งหมดคืนผู้สมัครทันที และจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินสดสูญหาย)
   

สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  50202 จำนวนเงิน 300 บาท

  3.1.6 เอกสาร
    3.1.6.1 ใบสมัคร(ตามข้อ3.1.4) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และ
    3.1.6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
    3.1.6.3 ธนาณัติฉบับจริง (โดยให้เก็บธนาณัติฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)
  นำเอกสารทั้ง 3 ตามข้างต้น ใส่ซองและส่งเอกสารผ่านระบบการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่
    งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ตู้ ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
  3.1.7 รอรับใบยืนยันการสมัครที่ระบุเลขที่นั่งสอบของท่าน ซึ่งจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  3.1.8 ให้ดาวน์โหลดระเบียบการฯ
  3.1.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  3.1.10 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและได้ดำเนินการออกเลขที่นั่งสอบให้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หลักสูตรที่เลือก สมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3.1.1 อีกครั้ง
  3.1.11 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  3.1.12 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ กรุณาอ่าน ก่อนชำระเงินค่าสมัครสมัคร