การสมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์    
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า
ผู้สมัครรายใด กรอกข้อมูลเป็นอันเท็จ จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทุกกรณี และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ในภายหลัง
ผู้สมัครที่มีภาวะร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสอบที่ต้องใช้บันใด
ก่อนทำการสมัคร ให้ติดต่อกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234
เพื่อจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เป็นกรณีพิเศษ


***ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

1.การสมัครผ่านระบบส่งไปรษณีย์ (สำหรับ กลุ่ม A กลุ่มผู้สมัครทั่วไป และ กลุ่ม B กลุ่มนักศึกษาโควตาพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก เท่านั้น)
  1.1 กำหนดการสมัครวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (*ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
  1.2 คำเตือน : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
  1.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ หากไม่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และจะไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
  1.4 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กดคลิก
  1.5 ชำระเงินค่าสมัคร(ธนาณัติ)ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และ ไม่รับเงินสดที่ใส่มาในซอง กรณีส่งเงินสดมา มหาวิทยาลัยฯจะส่งคืนผู้สมัครทันที และจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินสดสูญหาย)
      1. สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จำนวนเงิน 300 บาท
      2. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ธนาณัติฉบับจริง(ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)ไปที่
                งานรับนศ.ใหม่ มทร.ล้านนา
                ตู้ ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202

      3. รอรับใบยืนยันการสมัคร ซึ่งจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  1.6 ให้ ดาวน์โหลดระเบียบการ กดคลิก
  1.7 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
  1.8 เมื่อสมัครเสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือก สมัครได้ หากต้องการแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร ให้ทำการชำระเงินเพื่อกรอกใบสมัครใหม่ อีกครั้ง
  1.9 ผู้สมัคร ต้องไปสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น