ประกาศ

ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 แล้ว

1. สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร / 7-11แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ากรอกใบสมัครออนไลน์
มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านสละสิทธ์การสมัคร
ตามข้อปฏิบัติ (ข้อ1 - 5) ที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งไว้แล้วในใบชำระเงินค่าสมัคร

2. สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร / 7-11แล้ว และกรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว
หากต้องการพิมพ์ใบยืนยันการสมัคร / ดูห้องสอบ / ดูเลขที่นั่งสอบ ให้กดคลิกที่นี่

 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)

โทร 053 921444 ต่อ1232 , 1234