| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2559
การสมัครด้วยตนเอง
สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่าสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยฯแล้ว เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------
1.กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(Citizen ID)

-------------------------------------------------------------------------- 
2.เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงินค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ
"วันที่ชำระเงินค่าสมัคร"
เลือกวันที่ชำระเงินค่าสมัครผิดจะไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้
(Payment Date)
--------------------------------------------------------------------------
3.เลือกระดับวุฒิที่ต้องการสมัคร
(Application Level)

--------------------------------------------------------------------------
4.เลือกระดับวุฒิเดิม
(Education Background Level)
(ระดับคุณวุฒิที่สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้
ตามประกาศคุณวุฒิผู้สมัคร เมนูที่ 4)

--------------------------------------------------------------------------
5.กดลิก ปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกหลักสูตรที่จะสมัคร
(*กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดคลิกเข้าสู่ระบบ*)