| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (รับสมัครด้วยตนเอง)
สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยฯแล้วเท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(Citizen ID)

-------------------------------------------------------------------------- 
ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร วัน/เดือน/ปี
***วันที่ชำระเงินค่าสมัคร***
(Payment Date)
--------------------------------------------------------------------------
ต้องการสมัครระดับ
(Application Level)

--------------------------------------------------------------------------
ระดับของคุณวุฒินำมาสมัคร
(Education Background)
(วุฒิที่ศึกษาจบ หรือ กำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้าย)

--------------------------------------------------------------------------
(*กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดคลิกเข้าสู่ระบบ*)