โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 0 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อรับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 2 : สอบตรง ปีการศึกษา 2567
ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยนั้น

         1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 2 : สอบตรง (ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ปีการศึกษา 2567 : ประกาศรายชื่อ ให้ผู้สมัครเข้า ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่  Login เพื่อยืนยันตัวตน และดูผลได้ที่ เมนู E09

         2. ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567
             2.1 พิมพ์ใบชำระเงินฯ โดยเข้าระบบรับสมัคร เมนู E11
             2.2 นำใบชำระเงินฯ ไปชำระเงินฯ ภายในวันที่ 1 – 7เมษายน 2567 ผ่านช่องทางการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบชำระเงินฯ เท่านั้น
             2.3 สามารถตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงิน/พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ที่เมนู E11 หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ
             2.4 ให้เก็บเอกสารการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ไว้เป็นหลักฐาน
         หมายเหตุ : กรณีชำระเงินไม่ตรงช่องทางที่ได้กำหนดไว้ จะถือว่าชำระเงินไม่สมบูรณ์และทางมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถคืนเงินที่ชำระดังกล่าวให้ได้
         3. ให้เข้าร่วม กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่  เช่น การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ การเรียนปรับพื้นฐาน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฯลฯ ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่จัดการศึกษา


          หากไม่ดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่แจ้งไว้ข้างต้น ข้อ 2 - 3 มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทุกกรณี

 

 


 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา