โลโก้เว็บไซต์ ด่วน!!! รับสมัคร นศ.รหัส 66 เพื่อรับทุนในโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 | งานรับนักศึกษาใหม่

ด่วน!!! รับสมัคร นศ.รหัส 66 เพื่อรับทุนในโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มกราคม 2567 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 1779 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566
(สนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จำนวน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา)


คุณสมบัติ และ กำหนดการรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 (รหัส 66) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา(4 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.บิดา-มาดา หรือผู้อุปการะมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา(4 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา(4 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
5.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ไม่ต่ำกว่า 2.00
6.มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
7.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวีดชายแดนภาคใต้มาก่อน
8.กำหนดการรับสมัครเพื่อขอรับทุน : กรอกใบสมัครเพื่อขอรับทุน ได้ที่ (ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ม.ค. 67 เท่านั้น เว้นวันหยุดราชการ)
- นศ.ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่งานรับนักศึกษาใหม่ ห้อง รร.203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
- นศ.ของ มทร.ล้านนา ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ที่สำนักงานกองการศึกษา มทร.ล้านนา จังหวัดต้นสังกัดของตนเอง
9.การพิจารณาผลเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทาลัย และ โครงการฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาทำการปกติ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา