โลโก้เว็บไซต์ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 :  ปีการศึกษา 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 : ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 4236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 :  ปีการศึกษา 2567
การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
: วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ


และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป


สิทธิ์ผู้สมัคร รอบ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบ 1 จะประกาศผลให้เข้าสอบสัมภาษณ์ รวม 3 ครั้ง)

- ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก Portfolio ในครั้งที่ 1 หรือ
- ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 หรือ
- ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว แต่มีผลสอบสัมภาษณ์เป็น “ไม่ผ่าน” หรือ
- ผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ขาดสอบ หรือ
- ผู้สมัครที่สมัครไม่ทันยังได้ไม่รับการประมวลผล Portfolio ในครั้งที่ 1 (ยังไม่ได้เลขที่นั่งสอบ)

"ท่านยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาผล Portfolio รอบ 1 ในครั้งที่ 2 – 3 อีก โดยไม่ต้องสมัครใหม่ หรือ ชำระเงินค่าสมัครเพิ่ม ให้รอการประกาศรายชื่อครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2) วันที่ 16 พ.ย. 2566"
(หากต้องการอัพโหลดเอกสารใหม่ สามารถอัพโหลดเอกสารใหม่ ทับของเดิมได้)

ยกเว้นหากต้องการเปลี่ยนหลักสูตรที่จะสมัครใหม่ ให้กดยกเลิกการสมัครเก่า เพื่อสมัครใหม่ และต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่

หมายเหตุ
1 ผู้ที่อยู่ในการประมวลผลครั้งที่ 1 (มีเลขที่นั่งสอบ) จะยังไม่สามารถกดยกเลิกการสมัครได้ จะกว่าจะพ้นกำหนดชำระค่าเทอม ครั้งที่ 1
2 นิยามคำว่า ผู้สมัคร คือ ผู้เข้าระบบสมัคร กดสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร 300 และระบบได้ปรับสถานะการชำระเงินว่าชำระแล้ว และไม่มีสถานะกดยกเลิกการสมัคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา