โลโก้เว็บไซต์ เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 : สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 2567 | งานรับนักศึกษาใหม่

เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566 : สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 6293 คน

(315) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เปิดบ้านราชมงคล Open House 2566
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 
วันที่ 17 ส.ค. 66 เวลา 8.00 น. - 15.00 น. 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

พิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงาน
- เยี่ยมชมบูธแนะนำหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่ 67
- บางหลักสูตรมีโควตาพิเศษ
- มีโควตานักศึกษาพิการเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
- มีคะแนนพิเศษ +เพิ่มให้ในรอบ
Portfolio
- บางหลักสูตรมีใบประกาศนียบัตร กรณีเข้าร่วม WorkShop
- และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กำหนดการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1           กิจกรรมในส่วนเวทีกลาง
เวลา 08.00 เป็นต้นไป      สแกน QR Code ลงทะเบียนเข้างาน
เวลา 09.00 - 09.30 น.    พิธีเปิด โดยอธิการบดี ณ บริเวณเวทีกลาง
เวลา 09.30 - 09.45 น.     แจ้งกำหนดการโครงการฯ
เวลา 09.45 - 11.00 น.     แนะนำหลักสูตร ปีการศึกษา 2567          
                                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                                   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
                                   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
                                   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
                                   คณะวิศวกรรมศาสตร์
เวลา 11.00 - 15.30 น.     กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
                                   รับชมการแสดงดนตรีสากล ของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 2             กิจกรรมกลุ่มอาจารย์แนะแนว
เวลา 09.45 เป็นต้นไป     ณ ห้องประชุมลีลาวดี
หมายเหตุ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์แนะแนว เท่านั้น
โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเชิญจากเวทีกลางไปยังห้องประชุม

 

กิจกรรมที่ 3             ส่วนการจัดแสดงแนะนำ
หลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เวลา 09.30 เป็นต้นไป    ณ บริเวณบูธรอบเวทีส่วนกลาง
 

Ø คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร    
กิจกรรม Molecular Gastronomy และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
 

Ø คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นิทรรศการและกิจกรรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
นิทรรศการและกิจกรรม บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ
นิทรรศการและกิจกรรม บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การตลาดและการตลาดดิจิทัล
นิทรรศการและกิจกรรม บช.บ.การบัญชี
นิทรรศการและกิจกรรม บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)
นิทรรศการและกิจกรรม บธ.บ.บริหารธุรกิจ-ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นิทรรศการและกิจกรรม บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
นิทรรศการและกิจกรรม ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
นิทรรศการและกิจกรรม บธ.บ.บริหารธุรกิจ-ธุรกิจการค้าและบริการ
 

Ø วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ             
กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมบอร์ดเกม ฐานเรียนรู้สู่บริหารธุรกิจ
กิจกรรม craft model house
กิจกรรมกิจกรรมวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น ENGMC101
 

Ø คณะวิศวกรรมศาสตร์              
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.เครื่องกล
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.เหมืองแร่
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.เกษตรชีวภาพ
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.ยานยนต์
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.ระบบราง
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้ วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์
กิจกรรมเปิดการเรียนรู้สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์ COE
 

Ø คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์      
กิจกรรม Arch's shop house
กิจกรรม Smart int.Arch
กิจกรรมลายคำล้านนาร่วมสมัย
กิจกรรมการเขียนภาพเหมือน
กิจกรรม  I-Design 2023
กิจกรรม ถ่ายภาพบุคคล (Portrail Photography)
กิจกรรม พี่โค้ช – น้องคิด        
กิจกรรม  D.P.M-Postcard 
กิจกรรม Clay Day   
กิจกรรม มัด-มือ-ย้อม

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา