6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คลิกที่นี่

 

 กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา