6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

 www.mua.go.th

 

 

 

 ข้อมูลโดยกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา