6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

 

 ปีการศึกษา 2555 กดคลิก

 ปีการศึกษา 2556 กดคลิก

 ปีการศึกษา 2557 กดคลิก

 ปีการศึกษา 2558 (ขออภัยยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ)

 ปีการศึกษา 2559 (ขออภัยยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ)

 ปีการศึกษา 2560 กดคลิก

 ปีการศึกษา 2561 (ขออภัยยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ)

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา