6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 ถิติผู้สมัครย้อนหลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กรุณา กดคลิกเพื่อเลือก ปีการศึกษา ดังนี้

 

   ปีการศึกษา 2550 - 2560 (มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินงานรับสมัครเอง)

   ปีการศึกษา 2561 - ปัจจุบัน (ดำเนินงานรับสมัคร ภายใต้ข้อตกลง TCAS)

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา