6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS

  


2. สมาคมที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย(ทปอ.)

cupt.net

 

  

3. ระบบ TCAS โดย สมาคมที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
mytcas.com

 

 

 ข้อมูลโดยกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา