6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดให้มี 4 คณะ 1วิทยาลัย ดังนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ