6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

 

ยังไม่มีประกาศรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

 

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่