2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

 

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้

 

กลุ่ม A กลุ่มทั่วไป
1.สมัครเพื่อแข่งขัน/คัดเลือกเป็นนศ.ใหม่
2.ไม่กำหนด GPAX
3.วุฒิเดิม ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%

4.วุฒิเดิม ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%
5.วุฒิเดิม ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบตรง
ค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือกสำหรับ วุฒิเดิม ม.6 
6.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2562 ที่นี่

หมายเหตุ : เกณฑ์พิจารณาคัดเลือก ตามลำดับคะแนนรวม กรณีไม่มี คะแนน Vnet Onet GAP PAT สามารถสมัครได้

 

***************

 

กลุ่ม B กลุ่มโควตาพิเศษ 
1.คณะ/พื้นที่ จะดำเนินการคัดเลือก นศ.โควตาพิเศษ ตามประกาศฯ ของแต่ละคณะ (วิธีการไม่เหมือนกัน)

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์การคัดเลือก หรือ สมัครเพื่อเป็นนศ.โควตาพิเศษ สามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ดังนี้ 

สถานที่จัดการเรียน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1.ตาก 055 515900 ต่อ 300
2.เชียงราย 053 723971 ต่อ 1113
3.ลำปาง 054 342547 ต่อ 211
4.น่าน 054 710259 ต่อ 7253
5.พิษณุโลก 055 298437 - 40 ต่อ 1102

6.เชียงใหม่ แยกเป็นคณะ ดังนี้
   6.1คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   6.2คณะวิศวกรรมศาสตร์
   6.3คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   6.4วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ


053 921444 ต่อ 2603
053 921444 ต่อ 1236
083 5820788
053 266518 ต่อ 2012

**ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

 

 2.สำหรับผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เป็นนศ.โควตาพิเศษ แล้ว เท่านั้น 
ให้สมัครใน รอบ 2 เหมือน กลุ่ม A และ เข้าสอบสัมภาษณ์ (ไม่สอบข้อเขียน)
เพื่อยืนยันสิทธ์การเป็นนศ.ใหม่กลุ่มโควตาพิเศษ

 

***************

  

กลุ่ม C กลุ่มนักกีฬา และ กลุ่มกิจกรรม 
1.สมัครเพื่อแข่งขัน/คัดเลือกเป็นนศ.ใหม่
2.กำหนด คุณสมบัติของ นักกีฬา และ กิจกรรม
3.กำหนด GPAX (จะแจ้งวันที่ 14 ก.พ. 62 เป็นต้นไป)
4.สมัครด้วยตนเอง ที่ มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 มี.ค. 62 เท่านั้น

 

***************

 


รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา