6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

กลุ่ม A กลุ่มทั่วไป
1.ไม่กำหนด GPAX
2.วุฒิ ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%

3.วุฒิ ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%
4.วุฒิ ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบตรง
ค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือกสำหรับ วุฒิ ม.6 

กลุ่ม B กลุ่มโควตาพิเศษ 
คณะดำเนินการคัดเลือกตามประกาศฯของแต่ละคณะ
(แต่ละคณะจะเป็นผู้ดำเนินการดัดเลือกเอง เช่น โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาเรียนดีที่ให้สถานศึกษา เป็นต้น)

กลุ่ม C กลุ่มนักกีฬา และ กลุ่มกิจกรรม 
เฉพาะ หลักสูตรที่จัดการเรียนที่ จ.เชียงใหม่

กำหนด GPAX
กำหนด คุณสมบัติของ นักกีฬา และ กิจกรรม

 

รอบ 2 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา