6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

กลุ่ม A กลุ่มทั่วไป
1.ไม่กำหนด GPAX
2.วุฒิ ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%

3.วุฒิ ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%
4.วุฒิ ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบตรง

กลุ่ม B กลุ่มโควตาพิเศษ 
คณะดำเนินการคัดเลือกตามประกาศฯของแต่ละคณะ

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา