6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง 2564 
สมัครเรียน 15 - 31 มี.ค. 64

 

      

.........................

  

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234
หรือ โทร. 064 9617283
ในวันและเวลาราชการ