2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 4 : TCAS 4 Admission 


สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ
สำเร็จการศึกษาแล้ว
ในระดับ ม.6 เท่านั้น
ไม่กำหนด GPAX
คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT
หลักสูตรที่เปิดรับ และค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือก 


สมัครเรียน/ดูรายละเอียดอื่นๆ กดคลิกที่นี่

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา