6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 4 : TCAS 4 Admission

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ในระดับ ม.6 เท่านั้น

1.ไม่กำหนด GPAX

2.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT

รอบ 4 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 19 พ.ค. 62 ที่นี่

หลักสูตรที่เปิดรับ และค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา