6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 3 : TCAS 3 รับตรงร่วม

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ในระดับ ม.6 เท่านั้น

1.ไม่กำหนด GPAX

2.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT

รอบ 3 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 17 เม.ย. - 15 พ.ค. 62 ที่นี่

หลักสูตรที่เปิดรับ และค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือก  

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา