6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 3 : TCAS 3 Admission 2564
สมัครเรียน 7 - 15 พ.ค. 64

 

   

 

 

  .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

หรือ โทร. 064-9617283

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา