6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

บุคลากร


บุคลากรกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่


 

 

นายจัตวา บุญตรง

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

Email : jattawa@rmutl.ac.th

 

 

นางสาวนงนุช  ตนหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1232

Email : t.nongnuch@rmutl.ac.th

 

 

นายนิเวศน์  ศรีวิชัย

นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

เบอร์โทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

Email : nivet@rmutl.ac.th 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 128 (ห้อง รร.201 ขั้น 2 อาคารเรียนรวม)
ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

เบอร์โทรศัพท์ : 053 921444 ต่อ 1232 , 1234

เบอร์โทรสาร : 053 921444 ต่อ 1232