2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

 

..................................................................

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 - 31 ธ.ค. 61 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ และ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

..................................................................

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ และ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

..................................................................

รอบ 3 : TCAS 3 รับตรงร่วม

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 17 - 29 เม.ย. 62 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ และ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

..................................................................

รอบ 4 : TCAS 4 Admission

รอบ 4 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 19 พ.ค. 62 ที่นี่

 รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ และ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

..................................................................

รอบ 5 : Extra

 รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ กดคลิกที่นี่

 

..................................................................

Facebook Page สำหรับสอบถามรายละเอียด การรับสมัคร

 

 .........................................................................................................................

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -