6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS

 

ร์ร.พิเศ
ณีติต่รันัศึาใม่
ช่ Covid-19 จ้น้ที่ WFH.
ร.064-9617283
ด้วั

 

ปีการศึกษา 2566

 

ข้อมูลข้างต้น เป็นรายละเอียด ปีการศึกษา 2566 ที่สามารถประกาศได้ ณ เวลานี้
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตามเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด

 

 

 

ปีการศึกษา 2565

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เปิดรับสมัครออนไลน์ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

เปิดรับสมัครออนไลน์ 1 - 31 มีนาคม 2565 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

P1. หลักสูตร จำนวนรับ (เปิดสาขาอะไร รับกี่คน ??)
       
ประกาศวันที่ 15 พ.ย. 64 ที่นี่ กดคลิกที่นี่ 

P2. คุณวุฒิเดิมสำหรับผู้สมัคร (จบอะไรมาเรียนอะไรได้ ??)
       
ประกาศวันที่ 18 พ.ย. 64 ที่นี่ กดคลิกที่นี่ 

P3. วิชา GAT, PAT, วิชาสามัญ ที่จะใช้ยื่นในรอบ 2 ของแต่ละสาขา
       
ประกาศวันที่ 15 พ.ย. 64 ที่นี่ กดคลิกที่นี่ 

P4. วิชา GAT, PAT, วิชาสามัญ ที่จะใช้ยื่นในรอบ 3 ของแต่ละสาขา
       
ประกาศวันที่ 13 ธ.ค. 64 ที่นี่ กดคลิกที่นี่ 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  

Facebook Page สำหรับสอบถามรายละเอียด การรับสมัคร

 

 

  

 - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ
โทร.
064-9617283

 -