6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ปีการศึกษา 2564

สมัครเรียน
กรุณากดคลิกเพื่อเลือกรอบการสมัคร
(ข้อมูลที่ปรากฎจะยังเป็นข้อมูลเก่า ปีการศึกษา 2563)

     

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ปีการศึกษา 2563 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การลงทะเบียนวิชาเรียน : ตามปกตินักศึกษาต้องดำเนินการ
ลงทะเบียนวิชาเรียนเองในทุกๆเทอม ตามกำหนดการที่ประกาศฯ
แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการลงทะเบียนวิชาเรียน
ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ทุกราย ในเทอมที่ 1/63  ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 921444 ต่อ 2426

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ เปิดลงทะเบียน(เช็คชื่อออนไลน์) เวลา 08.00 น. - 09.00 น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

พิมพ์ใบรายงานตัว R1R2R3 และ Upload ชุดรายงานตัว

หมายเหตุ นศ.รอบ 5.3 จะสามารถเข้ากรอกประวัติUploadชุดรายงานตัว ได้วันที่ 20 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.........................................................................................................................

 

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม

ผู้ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละรอบการสมัคร ที่ชำระเงินค่าเทอมแล้ว 
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม
ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่ ที่ตนเองสอบผ่าน 
(ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีกำหนดการที่ไม่ตรงกัน)

ดาวน์โหลด หรือ ติดตามกำหนดการได้ตามลิงค์ด้านล่าง


.........................................................................................................................

สมัครเรียน
กรุณากดคลิกเพื่อเลือกรอบการสมัคร ปีการศึกษา 2563

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

....................................................................................


  .........................................................................................................................

Facebook Page สำหรับสอบถามรายละเอียด การรับสมัคร

 

 .........................................................................................................................

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ
โทร.
064-9617283

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -