6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กรุณากดคลิกเพื่อเลือกรอบการสมัคร ปีการศึกษา 2563

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

.........................................................................................................................

  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม

ผู้ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละรอบการสมัคร ที่ชำระเงินค่าเทอมแล้ว
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่ ที่ตนเองสอบผ่าน
(ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีกำหนดการที่ไม่ตรงกัน)

ดาวน์โหลด หรือ ติดตามกำหนดการได้ตามลิงค์ด้านล่าง

เชียงราย  ลำปาง  น่าน  พิษณุโลก  เชียงใหม่ ตาก

 

 

....................................................................................


  .........................................................................................................................

Facebook Page สำหรับสอบถามรายละเอียด การรับสมัคร

 

 .........................................................................................................................

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ
โทร.
064-9617283

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -