6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

..................................................................

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 63

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 2 - 31 ธ.ค. 62 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ กดคลิกที่นี่

..................................................................

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา/รับตรง 63

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ กดคลิกที่นี่

..................................................................

รอบ 3 : TCAS 3 Admission1 63

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 17 - 27 เม.ย. 63 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ กดคลิกที่นี่

..................................................................

 

รอบ : Extra

 รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ กดคลิกที่นี่

 

..................................................................

ดูข้อมูลเก่า ปีการศึกษา 2562

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

รอบ 3 : TCAS 3 รับตรงร่วม

รอบ 4 : TCAS 4 Admission

  .........................................................................................................................

Facebook Page สำหรับสอบถามรายละเอียด การรับสมัคร

 

 .........................................................................................................................

 

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -