6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

Facebook Page สำหรับสอบถามรายละเอียด การรับสมัคร

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องนโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อ
Thai University Central Admission System : TCAS

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
กำหนดการรับนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2562

จัดการเรียนการสอนที่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก

..................................................................

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษาเท่านั้น ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

1.กำหนด GPA  และ

2.ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

รอบ 1 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 - 31 ธ.ค. 61 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ สมัครเรียน กดคลิกที่นี่

..................................................................

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

กลุ่ม A กลุ่มทั่วไป
1.ไม่กำหนด GPAX
2.วุฒิ ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%

3.วุฒิ ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบตรง 70%
4.วุฒิ ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบตรง
ค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือกสำหรับ วุฒิ ม.6 

กลุ่ม B กลุ่มโควตาพิเศษ
คณะดำเนินการคัดเลือกตามประกาศฯของแต่ละคณะ
(แต่ละคณะจะเป็นผู้ดำเนินการดัดเลือกเอง เช่น โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาเรียนดีที่ให้สถานศึกษา เป็นต้น)

กลุ่ม C กลุ่มนักกีฬา และ กลุ่มกิจกรรม
1.เฉพาะ หลักสูตรที่จัดการเรียนที่ จ.เชียงใหม่

2.กำหนด GPAX
3.กำหนด คุณสมบัติของ นักกีฬา และ กิจกรรม

 

รอบ 2 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

..................................................................

รอบ 3 : TCAS 3 รับตรงร่วม

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ในระดับ ม.6 เท่านั้น

1.ไม่กำหนด GPAX

2.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT

หลักสูตรที่เปิดรับ และค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

รอบ 3 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 17 เม.ย. - 15 พ.ค. 62 ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

..................................................................

รอบ 4 : TCAS 4 Admission

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

 ในระดับ ม.6 เท่านั้น

1.ไม่กำหนด GPAX

2.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT

หลักสูตรที่เปิดรับ และค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้คัดเลือก 

รอบ 4 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 19 พ.ค. 62 ที่นี่

 รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

..................................................................

รอบ 5 : Extra

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รับนักศึกษาเป็นบางหลักสูตรที่ยังมีจำนวนไม่ครบจาก รอบ 1 - 4

ยังไม่กำหนดเวลาเริ่มเปิดรับสมัคร และ วิธีการคัดเลือก

รายละเอียดเพิ่มเติ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ

 

..................................................................

Facebook Page สำหรับสอบถามรายละเอียด การรับสมัคร

 .........................................................................................................................


ดูข้อมูลเก่า ปีการศึกษา 2561

 

 รอบ 2 : TCAS 2 โควตา

รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา

รอบ 4 : TCAS 3 รับตรงร่วม

รอบ 5 : Extra

หมายเหตุ ข้อมูลที่ปรากฎในลิงค์ รอบ 1 - 5
คือข้อมูลเก่าปีการศึกษา 2561 

 .........................................................................................................................

 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -