สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2566

สรุปจำนวนผู้สมัคร รอบ TCAS 2- 2566

หมายเหตุ ::
1.แผนรับที่ระบุจำนวนในตาราง เป็นจำนวนรับนักศึกษารวมทุกรอบแล้ว
2.จำนวนผู้สมัครนับจากผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร และ ไม่ยกเลิกการสมัคร
3.กรณีมีการกดยกเลิกสมัคร จะทำให้ยอดผู้สมัครลดลง
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
กลุ่มเรียน
สถานที่เรียน
แผนรับ
วุฒิการศึกษาเดิม
รวม
ปวช.
ม.6
ปวส.
ป.ตรี
ป.โท
1
101
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
22
39
75
0
0
136
2
102
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
2
2
2
0
0
6
3
103
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
13
11
1
0
0
25
4
104
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
44
51
237
0
0
332
5
106
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
90
57
138
73
0
0
268
6
107
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
3
8
23
0
0
34
7
108
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
1
0
3
0
0
4
8
109
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
73
96
205
0
0
374
9
110
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
21
5
0
0
0
26
10
111
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
16
22
36
0
0
74
11
112
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
10
6
31
0
0
47
12
113
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
5
2
15
0
0
22
13
114
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
5
6
3
0
0
14
14
116
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
1
5
17
0
0
23
15
117
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
23
5
0
0
0
28
16
119
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
15
0
1
3
0
0
4
17
120
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (มีใบรับรองการทำงาน) 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
0
2
10
0
0
12
18
121
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
0
0
8
0
0
8
19
122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
15
0
0
0
0
0
0
20
123
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกการแพทย์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
3
5
11
0
0
19
21
124
วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ต่อเนื่อง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
40
0
0
10
0
0
10
22
125
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
2
2
20
0
0
24
23
131
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
0
3
24
0
0
27
24
132
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
20
8
74
0
0
102
25
133
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
4
8
13
0
0
25
26
134
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
50
2
2
19
0
0
23
27
135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
7
10
75
0
0
92
28
136
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
2
2
41
0
0
45
29
137
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
30
1
2
9
0
0
12
30
138
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
30
1
0
5
0
0
6
31
151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
60
2
1
60
0
0
63
32
153
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
60
0
5
6
0
0
11
33
154
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนนนิกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
0
5
0
0
5
34
155
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
50
13
10
70
0
0
93
35
156
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
60
0
2
8
0
0
10
36
157
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
4
9
0
0
13
37
158
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
1
2
0
0
3
38
161
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
0
0
0
0
39
162
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
40
2
2
44
0
0
48
40
163
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
30
0
0
7
0
0
7
41
164
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
11
0
0
11
42
171
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
15
0
3
1
0
0
4
43
172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
1
3
10
0
0
14
44
173
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
15
0
2
1
0
0
3
45
181
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
4
4
24
0
0
32
46
182
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
1
0
20
0
0
21
47
183
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
0
4
7
0
0
11
48
190
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรรมเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
15
4
3
1
0
0
8
49
193
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
0
1
0
0
1
50
194
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ *โครงการร่วมสถานประกอบการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
25
0
0
7
0
0
7
51
195
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ *โครงการร่วมสถานประกอบการ เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
10
0
0
1
0
0
1
52
200
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
90
23
69
0
0
0
92
53
201
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
120
34
115
63
0
0
212
54
202
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
2
6
5
0
0
13
55
203
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
90
19
98
18
0
0
135
56
204
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ภาคพิเศษ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
0
3
0
0
0
3
57
205
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
120
25
71
80
0
0
176
58
207
International Business Management 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
3
12
0
0
0
15
59
210
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
90
14
37
12
0
0
63
60
211
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
90
10
11
27
0
0
48
61
213
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
19
41
0
0
0
60
62
214
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
1
1
0
0
0
2
63
219
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
6
16
4
0
0
26
64
231
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
4
6
7
0
0
17
65
232
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
60
0
3
2
0
0
5
66
233
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
90
1
11
17
0
0
29
67
236
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
5
0
0
0
5
68
238
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
20
0
2
0
0
0
2
69
251
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
2
5
0
0
7
70
254
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
60
0
0
6
0
0
6
71
255
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
20
0
3
0
0
0
3
72
256
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
2
7
0
0
9
73
257
บธ.บ.การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชน 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
45
2
1
4
0
0
7
74
261
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
30
0
2
4
0
0
6
75
262
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
3
2
0
0
5
76
263
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
60
1
0
13
0
0
14
77
268
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
0
0
0
0
78
269
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
5
0
0
5
79
271
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
2
9
6
0
0
17
80
272
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
0
3
3
0
0
6
81
273
บช.บ.การบัญชี - การบัญชี 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
60
1
11
13
0
0
25
82
275
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
6
0
0
0
6
83
276
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
20
2
4
8
0
0
14
84
281
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
1
4
2
0
0
7
85
282
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
1
0
0
0
1
86
294
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิศษ *โครงการร่วม บ.ไมเนอร์อินเตอร์ฯ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงราย
30
10
32
22
0
0
64
87
295
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาดและการตลาดดิจิทัล ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ 4ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
2
0
0
0
2
88
298
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
0
1
0
0
0
1
89
299
บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ธุรกิจการค้าและบริการ ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.กลุ่มเซ็นทรัลฯ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
2
1
0
0
0
3
90
301
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
60
36
53
0
0
0
89
91
302
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
10
35
0
0
0
45
92
303
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
90
14
30
0
0
0
44
93
304
ศป.บ.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
3
3
0
0
0
6
94
305
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
29
30
0
0
0
59
95
308
ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
1
1
0
0
0
2
96
309
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
7
6
0
0
0
13
97
311
ศป.บ.ออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
6
16
0
0
0
22
98
312
ศป.บ.สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล 4ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
3
9
0
0
0
12
99
331
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
3
0
0
0
3
100
431
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
30
1
1
6
0
0
8
101
432
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ตาก
30
1
4
8
0
0
13
102
460
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
30
0
1
0
0
0
1
103
461
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
30
1
8
4
0
0
13
104
466
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
40
0
3
3
0
0
6
105
467
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา ลำปาง
30
1
1
2
0
0
4
106
470
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
0
3
0
0
0
3
107
471
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
0
12
1
0
0
13
108
472
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
20
2
0
0
0
0
2
109
475
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
40
0
0
0
0
0
0
110
477
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา น่าน
30
1
2
10
0
0
13
111
480
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - พืชศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
0
2
3
0
0
5
112
481
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
0
0
0
0
0
113
482
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
0
20
0
0
20
114
483
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบธุรกิจ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
1
1
3
0
0
5
115
484
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
1
3
9
0
0
13
116
485
วท.บ.เกษตรศาสตร์ - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
0
3
0
0
0
3
117
487
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
1
0
0
0
1
118
601
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
1
0
1
119
602
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
0
0
0
120
603
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
1
0
1
121
604
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
2
0
2
122
605
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
3
0
0
0
1
0
1
123
606
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
0
0
0
0
0
124
607
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
1
0
1
125
608
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
2
0
2
126
609
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ข.) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
0
0
0
127
610
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แผน ข.) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
5
0
0
0
0
0
0
128
620
ศป.ม.การออกแบบสร้างสรรค์ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
10
0
0
0
3
0
3
129
631
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
2
0
0
0
0
0
0
130
632
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.1) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
3
0
0
0
0
0
0
131
633
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
2
0
0
0
0
0
0
132
634
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ (แผน ก. แบบ ก.2) 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
3
0
0
0
0
0
0
133
661
วท.ม.พืชศาสตร์ (แผน ก. แบบ ก.1 และ ก.2) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
10
0
0
0
0
0
0
134
662
วท.ม.พืชศาสตร์ ภาคพิเศษ (แผน ข.) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
10
0
0
0
4
0
4
135
663
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก. แบบ ก.2) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
0
0
0
0
0
136
664
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร ภาคพิเศษ (แผน ข.) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
0
0
0
0
0
137
665
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก. แบบ ก.1) 5ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
5
0
0
0
0
0
0
138
691
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 1.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
0
0
0
0
0
139
692
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 1.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
3
0
0
0
0
0
0
140
693
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 2.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
0
0
0
0
0
141
694
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 2.1) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
3
0
0
0
0
2
2
142
695
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 1.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
0
0
0
143
696
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 1.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
0
0
0
144
697
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (แบบ 2.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
1
0
0
0
0
0
0
145
698
วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ (แบบ 2.2) 5ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
2
0
0
0
0
0
0
146
701
วศ.บ.วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร (4ปี) 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
2
0
1
0
0
3
147
702
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด) 4ปี/เทียบโอน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
30
4
1
4
0
0
9
148
801
ปวส.ไฟฟ้า 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
67
0
0
0
0
67
149
803
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
5
0
0
0
0
5
150
806
ปวส.ช่างยนต์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
22
0
0
0
0
22
151
809
ปวส.ช่างกลโรงงาน 2ปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
30
6
0
0
0
0
6
152
831
ปวส.ไฟฟ้า 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
60
16
9
0
0
0
25
153
832
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
1
2
0
0
0
3
154
833
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
1
5
0
0
0
6
155
834
ปวส.ช่างยนต์ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
3
3
0
0
0
6
156
835
ปวส.ช่างก่อสร้าง 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
60
14
5
0
0
0
19
157
836
ปวส.ช่างโลหะ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
15
0
0
0
0
0
0
158
837
ปวส.ช่างกลโรงงาน 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
40
4
6
0
0
0
10
159
838
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
6
7
0
0
0
13
160
839
ปวส.ไฟฟ้า ภาคพิเศษ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
0
0
0
0
0
161
840
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
3
0
0
0
3
162
841
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
0
3
0
0
0
3
163
843
ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2ปี มทร.ล้านนา ตาก
30
2
3
0
0
0
5
164
851
ปวส.ไฟฟ้า 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
30
6
4
0
0
0
10
165
852
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
20
0
0
0
0
0
0
166
853
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
30
0
0
0
0
0
0
167
854
ปวส.ช่างโยธา 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
30
2
2
0
0
0
4
168
855
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา เชียงราย
20
0
1
0
0
0
1
169
861
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
1
0
0
0
1
170
862
ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
1
0
0
0
1
171
863
ปวส.การตลาด 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
0
0
0
0
172
864
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
0
0
0
0
173
865
ปวส.พืชศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา ลำปาง
20
0
0
0
0
0
0
174
871
ปวส.สัตวศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
1
0
0
0
1
175
872
ปวส.สัตวศาสตร์ ภาคพิเศษ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
2
0
0
0
2
176
873
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
1
0
0
0
1
177
874
ปวส.พืชศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
1
0
0
0
1
178
875
ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2ปี มทร.ล้านนา น่าน
20
0
0
0
0
0
0
179
881
ปวส.ช่างยนต์ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
0
7
0
0
0
7
180
882
ปวส.การจัดการ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
0
0
0
0
0
181
883
ปวส.การตลาด 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
0
0
0
0
0
182
884
ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
2
1
0
0
0
3
183
885
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
0
1
0
0
0
1
184
886
ปวส.สัตวศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
30
2
5
0
0
0
7
185
887
ปวส.พืชศาสตร์ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
2
0
0
0
2
186
888
ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
1
3
0
0
0
4
187
889
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2ปี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
20
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
5865
831
1390
1747
15
2
3985