ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1. ให้ผู้สมัครเข้าดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS3 ผ่านระบบ TCAS กดคลิก
2. มหาวิทยาลัยฯไม่จัดสอบข้อเขียน และ ไม่จัดสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นผู้สมัครต้องนำ เอกสารแสดงผลการศึกษา(Transcript) เช่น ใบปพ.1 หรือ ใบรบ. ฉบับจริง มาแสดง ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง) หากไม่นำมาแสดง หรือตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า มีคุณวุฒิการศึกษาเดิมไม่ตรงตามประกาศฯ หรือไม่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และ มหาวิทยาลัยฯจะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้วทุกกรณี


งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง มทร.ล้านนา) โทร.053921444 ต่อ 1234


new