กรุณากดคลิกเพื่อเลือก ปีการศึกษา >>
              ขณะนี้กำลังแสดง รายงานสถิติจำนวนผู้สมัครย้อนหลัง ประจำปีการศึกษา 2560


      โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด (เฉพาะข้อมูลของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
      โควตาภายใน (เฉพาะข้อมูลของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่)


      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
      ปริญญาตรี
      ปริญญาโท      ปริญญาตรีCopyright @ Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร.053 921444 ต่อ 1234