สละสิทธิ์ Clearing House
new

*** การสละสิทธิ์ Clearing House ***

กำหนดการสละสิทธิ์ Clearing House วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563
กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ให้ครบก่อนสละสิทธิ์ Clearing House

เข้าสู่ระบบ สละสิทธิ์ Clearing House กดคลิกที่นี่

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว
3.1 หากดำเนินการสละสิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนศ.ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถสมัครในรอบอื่นๆได้ (เกณฑ์การสละสิทธิ์ตามประกาศของ ทปอ.)
3.2 หากไม่ดำเนินการสละสิทธิ์ จะมีอีก 2 กรณี ดังนี้
3.2.1 กรณีที่ท่านชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ถือว่าท่านทำตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ให้รอดำเนินการตามกำหนดการต่อไปของมหาวิทาลัย เช่น กำหนดการรายงานตัว เรียนปรับพื้นฐาน ปฐมนิเทศนศ.ใหม่ เป็นต้น และท่านจะไม่สามารถสมัครเรียนในรอบอื่นๆได้
3.2.2 กรณีที่ท่านไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนศ.ของมหาวิทยาลัยฯ และท่านจะไม่สามารถ สมัครเรียนในรอบอื่นๆได้ จนกว่าจะดำเนินการ สละสิทธิ์ ตามกำหนดการ สละสิทธิ์ ในครั้งต่อไป