คำถามเกียวกับการสมัครที่พบบ่อย

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563

1. การลงทะเบียน TCAS คืออะไร ??
ตอบ
โดยปกติ แล้วที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. (ลงทะเบียน TCAS) มหาวิทยาลัยจึง ถือเป็นข้อปฏิบัตให้ิเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัยฯ
แล้ว ผมเรียนอยู่ ปวส. ต้อง ลงทะเบียน TCAS ไหม ??
ตอบ
ผู้ที่ต้องลงทะเบียน TCAS มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ เฉพาะ กรณี ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ม.6 (ใช้วุฒิเดิม ม.6 สมัคร) ที่ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี เท่านั้น ที่ต้อง ลงทะเบียน TCAS กรณีอื่นๆ ไม่ได้กำหนด ครับ


2. กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แตกต่างกันอย่างไร??
ตอบ
แต่ละกลุ่ม มีคุณสมบัติของผู้สมัคร และ วิธีการสมัคร ไม่เหมือนกัน
การสมัครในรอบ 1 : TCAS 1 นี้ แบ่งกลุ่มผู้สมัคร ตามคุณสมบัติการสมัครเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม
กลุ่มนี้ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติ 4 อย่าง คือ
1.1 มี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษด้านนักกีฬา และ/หรือ กิจกรรม
ด้านนักกีฬา คือ เป็นนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาระดับ จังหวัดขึ้นไป เป็นต้น
ด้านกิจกรรม คือ เป็นหรือเคยเป็น ประธานนักเรียน , เป็นกรรมการองค์กรนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา เป็นต้น
แสดง Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์
1.2 กำลังเรียนในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร
1.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ตามที่กำหนด
1.4 มีคุณวุฒิ(วุฒิเดิมที่ใช้สมัคร)ตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ เมนูที่ 4
การสมัคร : ต้องสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย วันที่ 12 มกราคม 2563 เท่านั้น ดูวิธีการสมัครเพิ่มเติม เมนูที่ 7

2.กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป ที่ไม่ใช่ด้านนักกีฬาและกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ในกลุ่ม A
กลุ่มนี้ผู้สมัครต้องมี คุณสมบัติ 4 อย่าง คือ
2.1 มี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
แสดง Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์
2.2 กำลังเรียนในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร
2.3 มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX ตามที่กำหนด
2.4 มีคุณวุฒิ(วุฒิเดิมที่ใช้สมัคร)ตรงตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ เมนูที่ 4
การสมัคร : ต้องสมัครออนไลน์ หรือ สมัครผ่านไปรษณีย์ วันที่ 2 - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น ดูวิธีการสมัครเพิ่มเติม เมนูที่ 7

3.กลุ่ม C โควตาพิเศษ
3.1 การคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ โดยคณะ/พื้นที่ (ไม่ผ่านส่วนกลาง)
อาจมีคุณสมบัติไม่เหมือน กลุ่ม A หรือ กลุ่ม B ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของคณะนั้นๆ
สอบถาม วิธีการสมัคร/คัดเลือก เพื่อเป็นนักศึกศึกษาโควตาพิเศษ ได้ที่
3.1.1 ทุกคณะ ที่จัดการเรียนการสอนที่ ตาก 055 515900 ต่อ 300
3.1.2 ทุกคณะ ที่จัดการเรียนการสอนที่ เชียงราย 053 723971 ต่อ 1113
3.1.3 ทุกคณะ ที่จัดการเรียนการสอนที่ ลำปาง 054 342547 ต่อ 211
3.1.4 ทุกคณะ ที่จัดการเรียนการสอนที่ น่าน 054 710259 ต่อ 7253
3.1.5 ทุกคณะ ที่จัดการเรียนการสอนที่ พิษณุโลก 055 298437 - 40 ต่อ 1102
3.1.6 เชียงใหม่ แบ่งเป็น
3.1.6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 053 921444 ต่อ 2603
3.1.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053 921444 ต่อ 1236
3.1.6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 083 5820788
3.1.6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 053 266518 ต่อ 2012
3.2 นศ.โควตาพิเศษ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะแล้ว
ต้อง ยืนยันสิทธ์ด้วยการสมัครและเข้าสอบสัมภาษณ์ ใน รอบ 1 เหมือนวิธีการสมัครของ กลุ่ม B

new3. จะส่ง Port ยังไง ???
ตอบ
ไม่ต้องส่งมาครับ
แฟ้มสะสมผลงาน หรือที่เรียกว่า Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ4. เกรดไม่ถึงสมัครได้ไหม ???
ตอบ
สมัครได้ครับ เพราะตอนสมัครยังไม่ได้เรียกตรวจ
และจะเรียกตรวจในวันสอบสัมภาษณ์
ระเบียบการระบุไว้ว่า

กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม
ในกรณีผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงที่ระบุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป
ในกรณีผู้สมัครมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงที่ระบุ จะต้องได้รับรางวัลความสามารถพิเศษระดับจังหวัดขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร เช่น รางวัลความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านศิลปกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยรางวัลที่ได้รับต้องได้รับมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร และ แสดงหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์

5. ต้องการสมัครออนไลน์ แต่ทำไมกรอกใบสมัครไม่ได้ ???
ตอบ
อาจเกิดได้หลายกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร -ให้ปริ้น แบบฟอร์มชำระเงิน เพื่อไปชำระค่าสมัครก่อน
กรณีที่ 2 ใส่เลขประจำตัวประชาชน หรือ วันที่ชำระเงินค่าสมัครผิด
กรณีที่ 3 เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์หลังชำระทันที - หากชำระค่าสมัครแล้ว ต้องรอประมาณ 3 วัน เพราะธนาคารจะรวบรวมรายชื่อผู้ชำระเงินส่งให้หลังจากวันชำระเงิน 1-2 วัน และหากเป็นวันศุกร์ก็จะส่งให้ในวันจันทร์ดังนั้นทางงานรับนักศึกษาใหม่จึงกำหนดให้กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ หลังชำระเงินแล้วประมาณ 3 วัน
กรณีที่ 4 เข้าไปสมัครและได้เลขที่นังสอบแล้ว - หากผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัครกดยืนยันและได้เลขที่นั่งสอบแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้อีก ยกเว้นจะไปชำระเงินเพื่อสมัครใหม่สมัครเพิ่มเติม(ชำระเงิน1ครั้งจะเข้าเมนูกรอกใบสมัครจนได้เลขที่นั่งสอบ 1 หมายเลขเท่านั้น)
กรณีที่ 5 ชำระค่าสมัครแล้วเกิน 3 วัน แต่ยังไม่สามารถเข้าไปกรอกได้ - อาจเป็นได้หลายสาเหตุ อันดับแรกผู้สมัครหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารแรกอาจกรอกรหัสประชาชนผิดให้ตรวจสอบจากแบบฟอร์มชำระเงินที่ธนาคารฉีกส่วนบนคืนให้ จะมีรหัสประชาชนที่ธนาคารพิมพ์เป็นหมึกสีดำด้านบน เหมือนเราไปฝากเงินปกติ ให้กรอกรหัสประชาชนตามที่ธนาคารพิมพ์ให้ไปก่อนแล้วเมื่อกรอกประวัติค่อยแก้ไขเป็นรหัสประชาชนที่ถูกต้อง
ทั้ง 4 กรณีนี้หากยังกรอกใบสมัครไม่ได้ให้โทรแจ้ง 053 921444 ต่อ 1234 ก่อนวันสุดท้ายของการให้กรอกใบสมัครออนไลน์

หมายเหตุ หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วัน จะกรอกใบสมัครออนไลน์วันใดก็ได้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น หากพ้นกำหนด ระบบจะปิดและไม่สามารถกรอกใบสมัครได้อีกผู้ที่ไม่กรอกใบสมัครจะถือว่าสละสิทธ์และไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี

6. สมัครออนไลน์แล้ว ต้องสมัครไปรษณีย์ อีกไหม ???
ตอบ
แต่ละวิธีการมีกระบวนการไม่เหมือนกัน ดังนั้นให้ผู้สมัครเลือกสมัคร วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก7. สมัครได้กี่ครั้งและเลือกได้กี่อันดับ ???
ตอบ
การชำระเงิน 1 ครั้งจะสามารถสมัคร และได้เลขที่นั่งสอบ 1 หมายเลข
โดยใน 1 เลขที่นั่งสอบนั้น จะสามารถเลือกอันดับได้ 1 หลักสูตร เท่านั้น
และต้องไปสอบที่สนามสอบที่เลือกสมัครเท่านั้น
เช่น เลือกสมัคร บช.บ.การบัญชี ลำปาง ต้องไปสอบที่สนามสอบของลำปาง (แต่บ้านอยู่พิษณุโลก อยากจะขอสอบที่สนามสอบพิษณุโลกแทนได้ไหม ตอบว่า ไม่ได้ จะเรียนที่ไหนต้องไปสอบที่นั้น)
ห้องสอบจะแจ้งไว้ในใบยืนยันการสมัคร
ดูห้องสอบ/พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร

8. แล้วถ้าสมัครผิดสาขา หรือ อยากเลือกสาขาใหม่ จะขอแก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
หากได้เลขที่นั่งสอบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะออกเลขที่นั่งสอบ จัดและจองโต๊ะสอบให้แล้ว
หากต้องการสมัครสาขาอื่น ให้เริ่มทำตั้งแต่กระบวนการชำระเงินใหม่ ส่วนในวันสอบให้เลือกไปสอบในเลขที่นั่งสอบ ที่ต้องการเข้าสอบจริงๆ ส่วนเลขที่นั่งสอบที่ไม่เข้าสอบก็จะเป็นขาดสอบ ไม่มีผลต่อการพิจารณาผลสอบ ในเลขที่นั่งสอบที่เข้าสอบ

9. กรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ผิด เกรด แก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
กรอกใบสม้ครเสร็จกดยื่นยันข้อมูลได้รับเลขที่นั่งสอบ การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยไม่อนุณญาติแก้ไขข้อมูลใดใด
หากชื่อ-สกุล พิมพ์ผิด ให้แก้ไขตอนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่(หลังจากผ่านสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว)
ส่วนข้อมูลที่อยู่นั้นใช้เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯติดต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ข้อมูลเกรด มหาวิทาลัยฯจะเรียกตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นหากกรอกผิดไม่เป็นไร ไม่ต้องแก้ไข


10. การสมัครใช้เอกสารอะไรบ้าง ???
ตอบ
1.กลุ่ม A สมัครด้วยตนเอง เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน
1.2 Portfolio (เพื่อแนะนำข้อมูลในการสมัคร)
2.กลุ่ม B ที่เลือกสมัครเป็นการสมัครออนไลน์ ไม่เรียกเก็บเอกสารใดๆทั้งสิ้น
3.กลุ่ม B ที่เลือกสมัครเป็นการสมัครผ่านไปรษณีย์ ให้แนบเอกสารตามที่แจ้งไว้ในใบสมัครไปรษณีย์

แต่เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบว่าในการรับสมัครในรอบ1 นี้ สำหรับผู้มี คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ อย่างไร
และมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ถูกต้องตามประกาศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

11. แล้ววันสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง ???
ตอบ
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และ 1.2 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง และ 1.3 เอกสารที่แสดงผลการศึกษา ที่จะให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ รู้ว่า คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ของเรา ตรงตามที่มหาวิทยาลัยฯประกาศ เช่น อาจจะเป็นใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรบ. หรือ ใบปพ.1 หรือ ใบเกรด หรือ หนังสือรับรอง หรือ สมุดพก หรือใบอื่นตามที่สถานศึกษานั้นเรียก เป็นต้น โดยถ้าเอกสารนั้นแสดงทั้ง คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ก็อาจจะใช้เป็นเอกสารชุดเดียวกันก็ได้ แต่บังคับต้องเป็นเอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง ไม่ใช้ปริ้นในเน็ต หรือ ทำมาเอง (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด อ่านประกาศเอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ อย่างละเอียดเป็นทางการ กดคลิก
***หากสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสอบ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

12. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช. วันสอบสัมภาษณ์ผมต้องนำมาทั้ง 2 วุฒิเลยหรือ ???
ตอบ
ถูกต้องครับ อย่างที่ได้แจ้งไป วันสอบสัมภาษณ์ ต้องแสดงเอกสารแสดงคุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่ถูกต้องตามประกาศ หาก คุณวุฒิ ประกาศ วุฒิA และต้องมี วุฒิB นั้นหมายถึงก็ต้องมี ทั้ง 2 วุฒิมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากนำมาแสดงไม่ครบ หรือ วุฒิที่นำมาแสดงไม่ตรงตามประกาศ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม : สว่นใหญ่หลักสูตรที่ต้องใช้ 2 วุฒิ เป็นหลักสูตรเที่ยบโอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศคุณวุฒิ
เช่น ลำดับที่ 12 รหัส 109, 135, 155, วศ.บ.วิศวกรรมโยธา คุณวุฒิผู้สมัครแจ้งว่า รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
แสดงว่าวันสอบสัมภาษณ์ ต้องนำวุฒิ ปวส. และ ปวช. หรือ บางคนเป็นวุฒิ ปวส. และ ม.6 มาแสดง ครับ
กรณีนี้หากนำมาวุฒิเดียว ถือว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศทันที ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ นะครับ


13. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช./ม.6 (วุฒิปวส.ตรง แต่ ปวช./ม.6 ไม่ตรงสมัครได้ไหม) ???
ตอบ
สมัครได้ครับ เพราะตอนสมัครยังไม่ตรวจ แต่ไม่แนะนำให้สมัคร ครับ เพราะถือว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ อยู่ดี เสียดายเงินค่าสมัคร และ โอกาศในการสมัครหลักสูตรอื่น ที่ตรงกับคุณวุฒิที่มีอยู่
ข้อมูลเพิ่มเติม : หลักสูตรที่ต้องใช้ 2 วุฒิ เป็นหลักสูตร ที่รับวุฒิ ปวส. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ให้ยึดตามประกาศคุณวุฒิ
เช่น ลำดับที่ 12 รหัส 109, 135, 155, วศ.บ.วิศวกรรมโยธา คุณวุฒิผู้สมัครแจ้งว่า รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และต้องมีวุฒิ ปวช.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ ม.6 ทุกแผนการเรียน
วันสอบสัมภาษณ์ แสดงวุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ถูกต้อง
แต่วุฒิ ปวช. เป็นประเภทวิชาพาณิชยการ ก็ถือว่า คุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ ครับ

14. สมัครออนไลน์ ทำไมต้องชำระเงินก่อนกรอกใบสมัคร ???
ตอบ
เพราะมหาวิทยาลัย เลือกใช้ระบบที่หากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วจะ ออกเลขที่นั่งสอบ / จองโต๊ะสอบ และออกใบยืนยันการสมัคร ทันทีที่กรอกใบสมัครเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน
ไม่เหมือน มหาวิทยาลัยอื่น ที่ใช้ระบบ สมัครได้เรื่อยๆ แล้ว ค่อยปริ้นใบจ่ายเงินอันที่เลือกจริงๆไปจ่ายเงิน แล้วค่อยประกาศ เลขที่นั่งสอบ โต๊ะสอบ ภายหลัง

15. มีหลักสูตรที่เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ไหม ???
ตอบ
มีเป็นบางหลักสูตร โดยดูได้ที่ เมนูที่ 3.จำนวนรับ หลักสูตรที่ระบุว่า ภาคพิเศษ นั้น จะจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ซึ่งนศ.หลักสูตรดังกล่าวต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ โดยอาจจัดใน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น. และนศ.ไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ว่าง ต้องทำงาน ฯลฯ

16. ภาคปกติ กับ ภาคพิเศษ ต่างกันอย่างไร ???
ตอบ
1.เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษใช้เวลาในการเรียนนอกเวลาราชการ
- เวลาเรียนภาคปกติ คือ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 8.00 น. - 17.30 น
- เวลาเรียนภาคพิเศษ คือ นอกเวลาราชการ
2.ค่าธรรมเนียมศึกษา ภาคพิเศษมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกาาสูงกว่าภาคปกติ ดูค่าบำรุงการศึกษาทุกสาขาวิชา กดคลิก
หมายเหตุ ในใบปริญญาจะไม่มีการแยกว่าเป็นภาคพิเศษหรือภาคปกติ ถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวกัน

17. จบมาแล้ว(เด็กซิ่ว) หรือ เกรดไม่ถึง สามารถสมัครได้ไหม ???
ตอบ
สมัครได้เพราะตอนสมัครไม่ได้เรียกตรวจอะไร แต่ไม่แนะนำให้สมัคร เพราะจะไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ อยู่ดีครับ
การสมัครเป็นการสมัครออนไลน์ ไม่เรียกเก็บเอกสารใดใดทั้งสิ้น ดังนั้นใครก็สามารถสมัครได้
แต่เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบว่าในการรับสมัครในรอบ1 นี้ สำหรับผู้มี คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ตรงตามที่ประกาศเท่านั้น
และมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ถูกต้องตามประกาศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

แล้วจะสมัครตอนไหนได้ ???
ตอบ
รอบ 2 ครับ เริ่มเปิดรับสมัคร 14 ก.พ. 63 เป็นต้นไป เริ่มสมัครวันวาเลนไทน์ พอดีครับ


18. หากสอบติดรอบ1 แล้ว จะตัดสิทธิ์ การสมัครรอบอื่นๆ หรือไม ???
ตอบ
การสมัครทุกรอบ ของมทร.ล้านนา ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์แล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House
ผู้ที่ ไม่เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House หรือเข้าไปแล้วแต่ยืนยันสิทธ์ เลือกมหาวิทยาลัย อื่น จะไม่มีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และถือว่าสละสิทธ์ กับ มทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House เลือก มทร.ล้านนา จะมีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ที่ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ถือว่าสละสิทธ์ กับมทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่สามรถ สมัครเรียนที่อื่นได้อีก
จนกว่าจะแจ้งขอสละสิทธ์การเป็นนักศึกษากับทาง มทร.ล้านนา
และมทร.ล้านนา จะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี
ผู้สละสิทธ์ ทุกกรณี ตามที่กล่าวมา สามารถสมัครเรียนที่อื่น หรือที่ มทร.ล้านนา ในรอบอื่นๆ ได้ปกติ

19. หลักสูตร ปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ ???
ตอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษา 6 (ตามประกาศคุณวุฒิ) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไม่เท่ากัน บางหลักสูตร 4ปี บางหลักสูตร 5ปี (โดยในหลักสูตรจะระบุระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ ไว้ว่าเป็น 4ปี หรือ 5ปี หลังชื่อหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร)

20. หลักสูตร เทียบโอน ต้องเรียนอีกกี่ปี ???
ตอบ
หลักสูตรเทียบโอน คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ตามประกาศคุณวุฒิ)
โดยเทียบโอนหน่วยผลการเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากระดับปวส. ที่เรียนมา กับหลักสูตร ปริญญาตรี (4ปี , 5ปี) ของ มหาวิทยาลัยฯ
การเทียบโอนจะเทียบโอนเป็นรายวิชา และวิชาที่เทียบโอนได้แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน และต้องทำการเทียบโอนก่อนเท่านั้นจึงจะรู้ว่าวิชาไหนเทียบได้ไม่ได้
และหากเทียบได้แล้ว การตัดสินใจลงเรียนวิชาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุเป็นระยะเวลาได้
หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน นั้น จะระบุคำว่า "เทียบโอน" ไว้ที่ชื่อของหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร และผู้สมัครหลักสูตรเทียบโอน ต้องใช้วุฒิ ปวส.เป็นวุฒิเดิมในการสมัครเท่านั้น ยกเว้น คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ต้องดูที่ตารางช่อง รับวุฒิ ถ้า รับ ปวส. แสดงว่า เป็นหลักสูตรเทียบโอน

21. ผมกำลังจะจบ ปวส. แต่จะใช้วุฒิเดิม คือ ปวช. สมัคร ปริญญาตรี แบบ 4 ปีได้ไหม ???
ตอบ
ถ้าเป็นรอบอื่น ได้ ครับ
แต่รอบ 1 นี้ กำหนดว่า ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร กรณีนี้ จะใช้ ปวช.เป็นวุฒิเดิมในการสมัคร ซึ้งเป็นวุฒิที่จบมาแล้ว ครับ จึงถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

แล้วต้องสมัครรอบไหน ???
ตอบ
รอบ 2 ครับ เพราะรอบ 2 ไม่ได้กำหนดว่าต้องกำลังศึกษาในวุฒิเดิมที่ใช้สมัคร

แล้วถ้าสมัคร สอบติดแล้ว จะโอนวิชาของปวส.ได้ไหม ???
ตอบ
ได้ครับ ตอนเปิดเทอมจะมีกำหนดระยะเวลาให้ยื่นเทียบโอน ครับ
กรณีนี้เป็นกรณีสมัครหลักสูตรเทียบโอนด้วยวุฒิ ปวส. นะครับ ย้อนไปอ่านคำถามข้อ 19


22. ที่ตารางคุณวุฒิ คำว่า"หรือเทียบเท่า"คืออะไร ???
ตอบ
เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีแผนการเรียนใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าทางระดับการศึกษา
ยกตัวอย่าง ปวส.ไฟฟ้า รับวุฒิ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
เทียบเท่าคือ ปวช.สาขาใดใดซึ้งอาจใช้ชื่อเรียก สาขาแตกต่างจาก ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เช่น ปวช.ไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า ตามแต่สถานศึกษา นั้นๆ โดยมีวิชาเรียนเหมือนกัน
ไม่ใช่ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างยนต์ เพราะเป็นระดับปวช.เหมือนกัน นั้นเป็นการเทียบเท่าทางระดับการศึกษา แต่ในที่นี้ต้องเทียบเท่าที่รายวิชาที่เรียน เท่านั้น

23. หากสอบไม่ติดรอบ1 จะทำยังไงดี ???
ตอบ
ผู้สอบสัมภาษณ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สามารถสมัครในรอบอื่นๆ ได้ตามที่ คุณสมบัติ ตรงกับประกาศของรอบนั้นๆ