ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
new

*** การยืนยันสิทธิ์ Clearing House ***

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House สำหรับผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ผลสอบสัมภาษณ์) เท่านั้น
กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ให้ครบก่อนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่ม 1 ผู้ที่กรอกใบสมัครใช้วุฒิการศึกษาเดิม ระดับ ม.6 สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (ยึดตามที่ผู้สมัครกรอกใบสมัครโดยสามารถดูจาก ใบยืนยันการสมัคร) ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามกำหนด เท่านั้น
2.2 กลุ่ม 2 ผู้ที่กรอกใบสมัครใช้วุฒิการศึกษาเดิม ระดับ ม.6 สมัครเรียนต่อในระดับ ปวส. หรือ ใช้วุฒิการศึกษาเดิมระดับ ม.3 , ปวช. , ปวส. สมัครเรียนต่อในทุกๆระดับ (ยึดตามที่ผู้สมัครกรอกใบสมัครโดยสามารถดูจาก ใบยืนยันการสมัคร) ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House (มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้ท่านโดยอัตโนมัติแล้ว)
สอบถามเพิ่มเติมโทร 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

หลักสูตรของผู้ที่กรอกใบสมัครใช้วุฒิการศึกษาเดิม ระดับ ม.6 ส ที่ต้อง ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ต้องตรงตามนี้
ข้อมูลเรียงตาม จังหวัดที่จัดการเรียนการสอน และ รหัสหลักสูตร
มทร.ล้านนา เชียงราย 151 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.ล้านนา เชียงราย 153 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มทร.ล้านนา เชียงราย 154 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
มทร.ล้านนา เชียงราย 155 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
มทร.ล้านนา เชียงราย 156 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ
มทร.ล้านนา เชียงราย 157 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์
มทร.ล้านนา เชียงราย 158 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
มทร.ล้านนา เชียงราย 251 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
มทร.ล้านนา เชียงราย 253 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจีสติกส์
มทร.ล้านนา เชียงราย 254 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี
มทร.ล้านนา เชียงราย 255 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด 118 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด 193 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ *โครงการร่วม บ.ฟูจิคูระ ลำพูน
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด 701 วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด)
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด 702 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เรียนที่ อ.ดอยสะเก็ด)
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด 791 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ *โครงการร่วม บ.สตาร์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 101 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 102 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 103 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 104 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 106 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 107 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโทรคมนาคม
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 109 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 110 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 111 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 112 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 113 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 114 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 115 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 116 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 117 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 123 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 191 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร *โครงการร่วม บ.เบทาโกร
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 192 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ *โครงการร่วม บ.สยามมิชลิน
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 200 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 201 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 202 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 203 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 204 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 205 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 207 International Business Management
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 210 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 213 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 214 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาคพิเศษ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 219 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 226 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 298 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 299 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ภาคพิเศษ *โครงการร่วมบ.กลุ่มเซ็นทรัลฯ
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 301 สถ.บ.สถาปัตยกรรม
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 302 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 303 ศล.บ.ทัศนศิลป์
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 305 ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 308 ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 309 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง 311 ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
มทร.ล้านนา ตาก 131 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มทร.ล้านนา ตาก 132 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.ล้านนา ตาก 133 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มทร.ล้านนา ตาก 134 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
มทร.ล้านนา ตาก 135 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
มทร.ล้านนา ตาก 136 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ
มทร.ล้านนา ตาก 137 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.ล้านนา ตาก 138 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มทร.ล้านนา ตาก 231 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
มทร.ล้านนา ตาก 232 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด
มทร.ล้านนา ตาก 233 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี
มทร.ล้านนา ตาก 236 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มทร.ล้านนา ตาก 238 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
มทร.ล้านนา ตาก 295 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บ.ซีพีออลฯ
มทร.ล้านนา ตาก 331 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม
มทร.ล้านนา ตาก 431 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มทร.ล้านนา ตาก 432 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
มทร.ล้านนา น่าน 171 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร
มทร.ล้านนา น่าน 172 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.ล้านนา น่าน 271 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
มทร.ล้านนา น่าน 272 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด
มทร.ล้านนา น่าน 273 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี
มทร.ล้านนา น่าน 275 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มทร.ล้านนา น่าน 470 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)
มทร.ล้านนา น่าน 475 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มทร.ล้านนา น่าน 477 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 181 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 182 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 183 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 281 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 282 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 480 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 481 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 482 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 487 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มทร.ล้านนา ลำปาง 161 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอกนิกส์
มทร.ล้านนา ลำปาง 162 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า
มทร.ล้านนา ลำปาง 163 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมการผลิต
มทร.ล้านนา ลำปาง 261 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ
มทร.ล้านนา ลำปาง 262 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด
มทร.ล้านนา ลำปาง 263 บช.บ.การบัญชี - การบัญชี
มทร.ล้านนา ลำปาง 268 ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
มทร.ล้านนา ลำปาง 269 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ ภาคพิเศษ
มทร.ล้านนา ลำปาง 460 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์,สัตวศาสตร์,ประมง)
มทร.ล้านนา ลำปาง 466 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรที่ไม่ได้ระบุในข้างต้น ไม่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House (มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัติ)
สอบถามเพิ่มเติมโทร 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

สรุป ผู้ที่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House
1 มีรายชื่อสอบผ่านสัมภาษณ์ และ
2 ใช้วุฒิเดิมระดับ ม.6 สมัครเรียนต่อ ระดับปริญญาตรี (ยึดตามที่ผู้สมัครกรอกใบสมัครโดยสามารถดูจาก ใบยืนยันการสมัครเท่านั้น) และ
3 หลักสูตรที่สอบผ่านตรงตามที่ระบุด้านบนในข้อ 3
กรณี 1 2 3 ตรงตามข้างต้น : ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House
กรณี 1 2 3 ไม่ตรงตามข้างต้น : ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัต

ขั้นตอนการ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House
5.1 ลงทะเบียน MYTCASออนไลน์ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป (ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ได้)
5.2 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ออนไลน์ ผ่านระบบของ MYTCAS (ขั้นตอนและวิธีการเป็นไปตามที่ MYTCAS กำหนด) ใน วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น (หากมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ ให้ยึดตามประกาศของ MYTCAS)


ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House เองแล้ว และผู้ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้อัตโนมัต แล้วนั้น ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2564 โดยจะเริ่มพิมพ์ใบชำระเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่เมนูที่ 21 (ไม่ชำระเงินในวันเวลาดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกกรณี)
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ยึดตามกำหนดการที่จะแจ้งในประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง) โทร 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ