ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
new

*** การยืนยันสิทธิ์ Clearing House ***

กำหนดการยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563
กรุณาอ่านข้อมูลในหน้าเว็บไซต์นี้ให้ครบก่อนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House

เข้าสู่ระบบ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House กดคลิกที่นี่

ให้ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ ทุกรายต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ (ลิงค์ในข้อ 2 ด้านบน)
3.1 ระบบจะคัดกรองให้ ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่ใช้วุฒิเดิม ระดับ ม.6 ในการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี (ยึดตามข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัคร) และแจ้งเพื่อดำเนิน การยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ MYTCAS
3.2 กรณีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รายอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 ระบบจะคัดกรองให้ การยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ ของมหาวิทยาลัย
3.3 การยืนยันสิทธิ์ Clearing House จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้พิมพ์ใบแสดงการยืนยันสิทธ์ Clearing House เก็บไว้เป็นหลักฐาน

*** ขออภัยเป็นอย่างสูง ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ MyTCAS (ม.6 เข้า ปริญญาตรี) หากชื่อหลักสูตรของท่านถูกต้อง ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ได้เลย โดยไม่ต้องสนใจ ชื่อจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการปรับ ชื่อจังหวัดให้ถูกต้องตามประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ในภายหลัง ***

ตัวอย่าง ใบแสดงการยืนยันสิทธ์ Clearing House (ให้พิมพ์แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบบออกให้จริง)
แต่ละคนจะได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ให้ปริ้นทั้ง 2 แบบแบบที่ 1 (เป็นตัวอย่างหลักฐานที่จะแสดงการยืนยันสิทธ์จากระบบ ของมหาวิทยาลัย)

แบบที่ 2 (เป็นหลักฐานที่จะแสดงการยืนยันสิทธ์จากระบบ MYTCAS สำหรับ วุฒิ ม.6 เรียนต่อ ระดับปริญญาตรี)(ตัวอย่างของปีที่แล้ว)


** กรณีหลังครบกำหนดยืนยันสิทธิ์ หากมีปัญหาสถาณะการยืนยันสิทธ์ ว่าท่านไม่ได้ยืนยันสิทธ์ ใบแสดงการยืนยันสิทธ์ Clearing House นี้ จะใช้เป็นหลักฐานได้ว่าท่านได้ยืนยันสิทธ์แล้วจริงๆ แต่หากไม่มีปัญหาในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ จะไม่เรียกแสดงหลักฐานนี้ ดั้งนั้น ให้ผู้สมัคร พิจารณาเองว่าจะพิมพ์ใบนี้เลย หรือ บันทึกเก็บเป็นไฟล์แล้วค่อยพิมพ์ภายหลัง หรือ เลือกที่จะไม่พิมพ์เลย

การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตามวันเวลา ที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และเมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยอื่นๆได้ จนกว่าจะขอทำเรื่องสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา* กับ มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ไม่ดำเนินการ ยืนยันสิทธ์ผ่านระบบ Clearing House ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้
หมายเหตุ *เกณฑ์การสละสิทธ์ให้ยึดตามเกณฑ์ของ TCAS62

ผู้ที่ดำเนินการยืนยันสิทธ์ Clearing House แล้ว หากต้องการสละสิทธ์ Clearing House ให้รอดำเนินการในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 2563 กรณีผู้ที่ยื่นยันสิทธ์แล้ว และ ไม่ได้สละสิทธฺ์ ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามกำหนดการที่แจ้งในประกาศผลสอบสัมภาษณ์