สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2564
new

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

วันที่ 21 ม.ค. 64 เริ่มเวลา 9.00น. (ตามวิธีการและกำหนดการย่อยของแต่ละคณะ)

กรุณากดคลิกเลือกคณะที่ท่านสมัครเรียนเพื่อเข้าดูรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1.วิศวกรรมศาสตร์
new

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 921444 ต่อ 1236 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น


2.บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
new

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 921444 ต่อ 2601 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น


3.ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
new

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.083 5820788 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น


4.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
new

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 921444 ต่อ 1506 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น


5.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
new
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.082 7086800 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น