แผนที่ สถานที่สอบ และ สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
new
1.แผนที่เส้นทาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่
แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง (เจ็ดลิน)
แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง (เจ็ดยอด)
แผนที่ สถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.จอมทอง(ไม่ได้เป็นสนามสอบ)
แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
2.แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา ตาก
3.แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา เชียงราย
4.แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา ลำปาง
5.แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา น่าน
6.แผนที่ สนามสอบและสถานที่เรียน ของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก