ขั้ตตอนวิธีการสมัคร และ การชำระเงินค่าสมัคร
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2563
new

ดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

 

กลุ่ม
สมัครทางไปรษณีย์
2-31 ธ.ค. 62
ชำระเงินค่าสมัคร
เป็นธนาณัติ
สมัครออนไลน์
2-31 ธ.ค. 62
ชำระเงินค่าสมัคร
ผ่านธนาคาร
สมัครด้วยตนเอง
12 ม.ค. 63
ชำระเงินค่าสมัคร
ที่มหาวิทยาลัย
กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม
ด้านนักกีฬา เป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ขึ้นไป เป็นต้น
ด้านกิจกรรม เป็นประธานนักเรียน หรือ เป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา เป็นต้น
กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป
ยกเว้น ด้านนักกีฬาและกิจกรรม ตามที่แจ้งในกลุ่ม A
กลุ่ม C โควตาพิเศษ
เฉพาะผู้ที่คณะคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ แล้วเท่านั้น

ให้ดำเนินการสมัครเรียน เหมือนกลุ่ม B
ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ เหมือนกลุ่ม B
ให้ทำตามกำหนดการทุกอย่าง เหมือนกลุ่ม B
เพื่อยืนยันสิทธ์การเป็นนักศึกษาโควตาพิเศษ
       

 

4. การสมัคร กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม
ผู้สมัคร กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม ต้องสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย เท่านั้น
  4.1 กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
  4.2 สถานที่รับสมัคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกเขตพื้นที่ ดังนี้
    • มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
    • มทร.ล้านนา ตาก 41/1 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
    • มทร.ล้านนา เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
    • มทร.ล้านนา ลำปาง 200 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
    • มทร.ล้านนา น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.เมืองน่าน จ.น่าน
    • มทร.ล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
  4.3 ขั้นตอนการสมัคร : คำเตือน ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ หรือ วุฒิการศึกษาเดิมไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
    4.3.1 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
    4.3.2 ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาของสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสมัคร)
    4.3.3 ชำระเงินสดเป็นค่าสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
    4.3.4 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
    4.3.5 กรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง
    4.3.6 รับใบยืนยันการสมัครสอบ
    4.3.7 ให้ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ
    4.3.8 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
    4.3.9 เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือกสมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่การชำระเงินค่าสมัครใหม่อีกครั้ง
    4.3.10 ผู้สมัครต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของเขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
    4.3.11 ในวันสมัครมหาวิทยาลัยจะเชิญกรรมการด้านนักกีฬาและกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลผู้สมัคร และควรนำแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio มาแสดง เพื่อจะได้รับคำแนะนำที่เกิดประโยชน์สูงสุด
     

 

5. การสมัคร กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษด้านทั่วไป
สามารถทำได้ 2 ช่องทาง โดยให้ผู้สมัครเลือกสมัครสอบช่องทางใดก็ได้ ดังนี้
  5.1 ช่องทางการสมัครผ่านระบบส่งเอกสารทางไปรษณีย์
    5.1.1 กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 – 31 ธันวาคม 2562 (*ถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
    5.1.2 ขั้นตอนการสมัคร : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
    5.1.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
    5.1.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มใบสมัคร
    5.1.5 ชำระเงินค่าสดเป็นค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ในรูปแบบของธนาณัติ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 ธันวาคม 2562 (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์ และ ไม่รับเงินสดที่ใส่มาในซอง กรณีที่ผู้สมัครส่งเงินสดมาในซอง มหาวิทยาลัยจะส่งคืนผู้สมัครทันที และจะไม่รับผิดชอบกรณีเงินสดสูญหาย)
      สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จำนวนเงิน 300 บาท
    5.1.6 ส่งเอกสาร
       ใบสมัคร(ตามข้อ5.1.4) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว และ
       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
       ธนาณัติฉบับจริง (โดยให้เก็บธนาณัติฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)
    ผ่านระบบการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ ...
งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ตู้ ปณ. 169 ปณ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50202
    5.1.7 รอรับใบยืนยันการสมัครที่ระบุเลขที่นั่งสอบของท่าน ซึ่งจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
    5.1.8 หากได้รับใบยืนยันการสมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลดระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ฯ
    5.1.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
    5.1.10 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ส่งมาแล้วจะดำเนินการสมัครให้ และหากได้ดำเนินการออกเลขที่นั่งสอบให้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือกสมัครได้ หากต้องการแก้ไข ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 5.1.4 ใหม่อีกครั้ง
    5.1.11 ผู้สมัครต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของเขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
    5.1.12 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ให้อ่านประกาศการรับนักศึกษาพิการ ก่อนสมัคร
       
  5.2 ช่องทางการสมัครออนไลน์
    5.2.1 กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 – 31 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
    5.2.2 ขั้นตอนการสมัคร : ผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพยายามปกปิด หรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อประโยชน์จนตรวจสอบไม่พบขณะนั้น หากตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
    5.2.3 ข้อปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาเดิมในระดับ ม.6 ต้องการสมัครเรียนในระดับ ปริญญาตรี ต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ที่ www.mytcas.com ก่อนสมัครเรียนกับ มหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยถือว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับสมัคร และไม่อนุญาตให้สมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระมาแล้ว ทุกกรณี
    5.2.4 ให้ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
    5.2.5 ให้นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ข้อ 5.2.4 ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวนเงิน 300.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถเลือกชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินสด ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (วันเวลาที่สามารถชำระเงินได้จริงให้ขึ้นอยู่กับ วันเวลาที่เคาน์เตอร์ชำระเงินสด ธนาคารกรุงไทยเปิดให้บริการ แต่ต้องไม่เกินกำหนดการที่มหาวิทยาลัย กำหนด)
    5.2.6 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
    5.2.7 ภายหลังจากชำระเงินแล้ว เป็นระยะเวลา 3 วันขึ้นไป ให้เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์
    5.2.8 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี
    5.2.9 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ได้ 1 อันดับ เท่านั้น
    5.2.10 เมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์และระบบออกเลขที่นั่งสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหลักสูตรที่เลือกสมัครได้ หากต้องการแก้ไขหลักสูตรที่สมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ข้อ 5.2.4 ใหม่อีกครั้ง
    5.2.11 ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของ เขตพื้นที่ ของหลักสูตรที่เลือกสมัคร เท่านั้น
    5.2.12 ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ให้อ่านประกาศการรับนักศึกษาพิการ ก่อนสมัคร
       

 

***หลักฐานแสดงคุณวุฒิ-คุณสมบัติ ให้นำมาแสดงใน วันสอบสัมภาษณ์***
หมายเหตุ ไม่นำเอกสารแสดง คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ มา / คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่นำมา ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ / มาสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์