การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2563
new

ดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่

*** กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการสมัคร ***

 

6. การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 18 มกราคม 2563 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
มหาวิทยาลัยไม่จัดสอบข้อเขียน แต่จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู (สอบวัดแววความเป็นครูเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
  6.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง และ
  6.2 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง และ
  6.3 เอกสารที่แสดงผลการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา ตาม ประกาศคุณสมบัติ และ ประกาศวุฒการศึกษาเดิมของผู้สมัคร เช่น ใบ แสดงผลการเรียน / ใบรบ. / ใบปพ.1 / ใบเกรด / หนังสือรับรอง / สมุดพก เป็นต้น โดยต้องเป็น เอกสารที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม ฉบับจริง มาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันสอบ สัมภาษณ์ (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  6.4 กรณีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจำเป็น อย่างที่สุด เช่น ประสบอุบัติเหตุรุนแรง เป็นต้น ให้ผู้สมัครหรือผู้ปกครองแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ ทราบพร้อมแสดงหลักฐาน ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น หากแจ้งภายหลังจากที่ กำหนด มหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
  6.5 เฉพาะหลักสูตร 299 บธ.บ.บริหารธุกิจ – การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (4ปี) ภาคพิเศษ *โครงการร่วม บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัทในเครือ กลุ่มเซ็นทรัล ผู้สมัครต้อง เข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง เท่านั้น
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ ตามวันเวลา ที่มหาวิทยาลัย กำหนด และหากผู้เข้าสอบไม่นำเอกสารตามข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3 มาแสดง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ และถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังไม่ได้ ทุกกรณี
   

 

7. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของหลักสูตรและพื้นที่ ที่เลือกสมัคร เท่านั้น
  7.1 หลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงใหม่
    7.1.1 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบที่สนามสอบล้านนาเจ็ดลิน
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (128 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่) ในวันสอบสัมภาษณ์
    7.1.2 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สอบที่สนามสอบล้านนาเจ็ดลิน
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ อาคารบริหารธุรกิจ3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (128 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่) ในวันสอบสัมภาษณ์
    7.1.3 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบที่สนามสอบล้านนาเจ็ดยอด
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ อาคาร15 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (หลังวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่) ในวันสอบสัมภาษณ์
    7.1.4 ทุกหลักสูตรที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สอบที่สนามสอบล้านนาดอยสะเก็ด
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ อาคารC2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่) ในวันสอบสัมภาษณ์
  7.2 หลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.ตาก สอบที่สนามสอบล้านนาตาก
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ กองการศึกษาตาก มทร.ล้านนา ตาก ในวันสอบสัมภาษณ์
  7.3 หลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงราย สอบที่สนามสอบล้านนาเชียงราย
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ กองการศึกษาตาก มทร.ล้านนา เชียงราย ในวันสอบสัมภาษณ์
  7.4 หลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำปาง สอบที่สนามสอบล้านนาลำปาง
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ กองการศึกษาลำปาง มทร.ล้านนา ลำปาง ในวันสอบสัมภาษณ
  7.5 หลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.น่าน สอบที่สนามสอบล้านนาน่าน
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ กองการศึกษาน่าน มทร.ล้านนา น่าน ในวันสอบสัมภาษณ์
  7.6 หลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.พิษณุโลก สอบที่สนามสอบล้านนาพิษณุโลก
ดูห้องสอบสัมภาษณ์ย่อยที่ กองการศึกษาพิษณุโลก มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในวันสอบสัมภาษณ
     

 

8. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ
  8.1 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ เลขที่นั่งสอบ เวลา สถานที่ ห้องสอบ และต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  8.2 การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม หรือชุดนักศึกษาปกติ หรือชุดสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา)
  8.3 ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นนาฬิกาข้อมือ. ต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
  8.4 ผู้เข้าสอบจะเข้า-ออกห้องสอบได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการแล้ว เท่านั้น และผู้เข้าสอบที่ไป ถึงห้องสอบหลังเวลาสอบที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
  8.5 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก หรือส่งเสียงดังรบกวน กรรมการ และ ผู้เข้าสอบอื่น
  8.6 ผู้ใดทุจริต หรือ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ
  8.7 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง/คำแนะนำของกรรมการโดยเคร่งครัด
   

 

***หลักฐานแสดงคุณวุฒิ-คุณสมบัติ ให้นำมาแสดงใน วันสอบสัมภาษณ์***
หมายเหตุ ไม่นำเอกสารแสดง คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ มา / คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่นำมา ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ / มาสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์