รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2563
new

1.กลุ่ม A Portfolio ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม
ด้านนักกีฬา เช่น เป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับจังหวัด ขึ้นไป เป็นต้น
ด้านกิจกรรม เช่น เป็นประธานนักเรียน หรือ เป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา เป็นต้น
รูปแบบ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : ไม่จำกัดจำนวนหน้า ขนาด และ วิธีการจัดทำ และ ต้องแสดง Portfolio ในวันสอบสัมภาษณ์

2.กลุ่ม B Portfolio ความสามารถพิเศษทั่วไป
ยกเว้น ความสามารถพิเศษด้านนักกีฬาและกิจกรรม ตามที่แจ้ง ในกลุ่ม A
กลุ่ม B ไม่รับพิจารณาด้านนักกีฬาและกิจกรรม ตามที่แจ้งให้กลุ่ม A
หากผู้สมัครท่านใดมีความสามารถด้านนักกีฬาและกิจกรรมตามที่แจ้งให้กลุ่ม A
และประสงค์จะสมัครในกลุ่ม A ให้สมัครในกลุ่ม A
รูปแบบ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : จำนวนไม่เกิน 7 แผ่น รวมปก ขนาด A4 เท่านั้น เอกสารเย็บมุมบนด้านซ้าย (ไม่รับ Portfolio ที่เข้าเล่ม หรือ ใส่แฟ้ม โดยจะเรียกเก็บในวันสอบสัมภาษณ์ และ จะไม่คืน Portfolio)
ยกเว้น ผู้สมัครคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio : เป็นผลงานต้นฉบับ ไม่จำกัดจำนวนหน้า ขนาด และ วิธีการจัดทำ จะเรียกตรวจในวันสอบสัมภาษณ์ และ จะคืน Portfolio ให้ทันทีหลังสอบสัมภาษณ์

แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์
กรณีแฟ้มรูปแบบ Portfolio ไม่ถูกต้อง กรรมการบางหลักสูตรอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์


***หลักฐานแสดงคุณวุฒิ-คุณสมบัติ ให้นำมาแสดงใน วันสอบสัมภาษณ์***
หมายเหตุ ไม่นำเอกสารแสดง คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ มา / คุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่นำมา ไม่ถูกต้องตามประกาศฯ / มาสอบหลังเวลา 09.00 น. ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์